Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Krimi i Organizuar. Institucionet në luftën kundër tij-Av.Ermira Dhima

IRA_Terrorism-321x259

 “…Realiteti kriminal mafioz, është tepër i rëndë, por nuk duhet harruar që janë njerëz si ne edhe ata që i përkasin krimit të organizuar, i cili si të gjitha gjerat njerezore, mund të përballohet dhe fitohet…”. Xhovani  Falkone.

Globalizimi i ekonomisë botërore ka krijuar një sërë problemesh të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në interesat kombëtarë të shteteve të veçanta. Një nga problemet më të mprehta është veprimtaria e krimit të organizuar ndërkombëtar në sferën e ekonomisë dhe terrorizmi, të cilët i kundërvihen dhe dëmtojnë rëndë sigurinë dhe ekonominë kombëtare duke e kriminalizuar atë në sektorë dhe drejtime të caktuara. Kjo dukuri është e pranishme në të gjitha shtetet e botës, por në mënyrë të veçantë ajo gjen terren të përshtatshëm dhe dëmton më shumë shtetet e dobëta e me prapambetje relative ekonomike, shtetet në tranzicion dhe shtetet me probleme social- politike dhe pastabilitet.

Kontrolli kushtetues i Partive Politike-Av.Erald Shushari

549510_3552900942147_424224578_n

Partitë politike janë pjesë  e rëndësishme e sistemit kushtetues dhe një mjet kryesor i lidhjes ndërmjet qytetarëve dhe shtetit. Ato u parashikuan në Kushtetuta për herë të parë vetëm nga mesi i shekullit të shkuar. Për një kohë të gjatë, Kushtetutat e shteteve të ndryshme nuk  parashikonin asnjë rregullim për partite politike, për arsye të shumta. Së pari, Kushtetutat e para ishin relativisht të shkurtëra dhe rregullonin vetëm disa nga elementet më të rëndësishëm të shtetit.[1] Së dyti, këto Kushtetuta ngjanin më shumë me  ligje organike.[2] Së treti, partitë politike si organizata dhe me programe politike të mirëfillte janë krijuar vonë. Partitë politike, në kuptimin modern të kësaj fjale, lindën vetëm nga fillimi i shekullit XX. Ndërsa, Kushtetutat filluan t’i njihnin  ato  pas Luftës së Dytë Botërore. Një shëmbull i mire është Kushtetuta e Gjermanisë, që  parashikonte veçmas partitë politike në nenin 21. Ligji Themelor Gjerman[3] ndalon krijimi e partive që bien në kundërshtim me parimet demokratike. Një pyetje thelbesore këtu është, nëse njohja kushtetuese e partive politike erdhi për shkak të  rëndësisë që kanë këto organizata politike për shoqerinë, apo nga nevoja e ndalimit të atyre partive që kërcënojnë seriozisht demokracinë?! Rreth kësaj pyetje janë dhënë përgjigje të ndryshme, por më së tepërmi pranohet që rregullimi kushtetues i partive erdhi më shumë si nevojë e ndalimit të atyre forcave politike që kërcënojnë demokracinë.

Prekshmëria e Grave nga Konfliktet e Armatosura-Silvana Jakaj

1085225_1430644060511735_1546571105_n

Pabarazitë ekzistuese ndërmjet grave dhe burrave,dhe modelet e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave,kanë tendencë për të keqësuar gjendjen edhe gjatë konflikteve të armatosura . Gratë dhe vajzat bëhen veçanërisht të ekspozuara ndaj dhunës dhe shfrytëzimit seksual. Gratë dhe fëmijët përbëjnë shumicën e refugjatëve të botës dhe personave të zhvendosur brenda vendit . Disa femra mund të jetë te detyruara të ndjekin kampet e forcave të armatosura , duke u përdorur si skllevër seksuale . Por në qoftë se gratë vuajnë ndikimin e konfliktit në mënyrë disproporcionale,ato janë gjithashtu çelësi për zgjidhjen e konfliktit . Bota nuk mund të pranojë që të lërë pas dore abuzimet ndaj të cilave,gratë dhe vajzat janë të nënshtruara gjatë konflikteve të armatosura dhe pas tyre ,apo të injorojmë kontributin që gratë bëjnë në kërkim të paqes .

Kushtetuta dhe reforma e pushtetit vendor në Shqipëri-Agron Alibali

kushtetuta

Në kuadrin e procesit të hartimit të Kushtetutës, me 1 korrik 1998 dy pjestarë të grupit të punës paraqitën befasishtpara Komisionit përkatësnë Tiranë propozimin për ndryshimin rrënjësor të strukturës së pushtetit vendor në Shqipëri.Qëllimet e tyre mund të kenë qenë të mira, mirëpo propozimi në thelb përmbysi strukturën aktuale, duke krijuar për herë të parë qarqet dhe duke eliminuar rrethet. Propozimi binte ndesh me vullnetin politik të Komisionit për Hartimin e Kushtetutës [mbledhja e 8 majit 1998],si dhe shkelte konsensusin e grupit të ekspertëve, që kishin vendosur ruajtjen e strukturës së rretheve [mbledhja e 9 qershorit 1998]. Rrjedhimisht propozimi i kapërcente tagret e propozuesve dhe ishte i paligjshëm. Megjithatë, dhe për çudi, ai kaloi.

Eksproprijimi dhe efektet e tij bazuar në ligjin e aplikueshëm të Republikës së Kosovës- Rexhep Zebica

Eksproprijimi apo shpronësimi është njëra nga format e kalimit të pronës private në atë shtetërore, e që për qëllim kryesor ka realizimin apo plotësimin e nevojave të përgjithshme që bëhen në interes të të gjithë qytetarëve e që ndryshe njihen edhe si të mira të përgjithshme, dhe për të cilin ekziston kompensimi i caktuar. Kalimi i pronësisë nga prona private në atë shtetërore bëhet edhe në mënyra të tjera siç janë konfiskimi, nacionalizimi apo reforma agrare që ka qenë në të kaluarën[1].Çdo shoqëri apo shtet demokratik eksproprijimin, e përdorë si mjet për të fituar qasje në pronën private në mënyrë që atë ta shfrytëzoj për interes të përgjithshëm por gjithherë me një kompensim adekuat dhe të menjëhershëm. Edhe në praktiken ndërkombëtare, për shpronësimin e pronës private merren parasysh tre faktorë kryesor e që janë: baza ligjore për eksproprijim, pastaj interesi publik si dhe kompensimi. Me anë të eksproprijimit shtetit i mundësohet që në mënyrë të ligjshme t’i privoj të drejtat e pronarëve nga posedimi i pronës së tyre, për interesat e përbashkëta.  Me qenë se eksproprijimi bazën e ka në ligj, bënë pjesë në mënyrat origjinare të fitimit të pronësisë sepse përfituesi i eksproprijimit nuk e fiton pronësinë nga e drejta pronësorë e të shpronësuarit por një gjë të tillë i’a mundëson ligji. Natyrisht se edhe tek ne si në vendet tjera shpronësimi është i rregulluar me ligj dhe gjithashtu konsiderohet edhe si kategori kushtetuese pasi që në Kushtetutën e republikës së Kosovës parashihet se: …… “Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të bëjë eksproprijimin e pronës nëse ky eksproprijim, është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin apo personat prona  e të cilëve eksproprijohet”, (neni  46  par. 3 i Kushtetutës).

Çfarë mbartin plot ndërhyrje në Kodin Penal?- Ilir Dhima

98921_15

Që prej disa javësh po artikulohet nga përfaqësuesit e mazhorancës qeverisëse mundësia për ndërhyrje në legjislacionin penal. Në fillim është folur për t’u parashikuar ndëshkueshmëria e veprave pemale të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës edhe nëpërmjet sekuestrimit të pasurive të fituara në rrugë kriminale. Më pas, kur aksidentet automobilistike me pasojë vdekjet dhe plagosjet e shumë qytetarëve vazhduen të mbeten një makth për gjithë shoqërinë sonë, nuk mungoi së shprehuri edhe nisma për sanksionim të dënimit me burg të drejtuesve të mjeteve motorike që kapen nga organet e policisë së shtetit, duke i ngarë ato në gjendje të dehur apo pa patentë etj.
Parashikimet legjislative të dënimeve të tilla, në kushtet kur ekziston vullneti politik për t’i lënë vend sundimit të ligjit, si një parakusht i ekzistencës së shtetit të së drejtës, sigurisht që janë masa të domosdoshme dhe efikase për uljen e kriminalitetit. Por, ndërkohë, ato mbartin edhe dukuri të dëmshme në vazhdën e plot ndryshimeve në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.Në të vërtetë, këto ndërhyrje filluan të bëhen vetëm një vit pas miratimit të Kodit, më 1 qershor 1995, nëpëpmjet ligjit nr. 8175, datë 23.11.1996 (që atëhere u trumbetua si një reformë e rëndësishme në kuadër të luftës kundër kriminalitetit).

Fyerja dhe shpifja, edhe ligjërisht të dënueshme.- Ilir Dhima

98921_15

Me nisjen e ndryshimeve të gjithanshme në Shqipërinë e fundit të shekullit të kaluar dukej e arësyeshme, thelbësore dhe immediate kërkesa e saj për aderimin, veç të tjerash, edhe në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (1948) dhe në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966). Dhe, një nga faktorët kryesorë që e shtynë publikun shqiptar të mirëpriste me entusiazëm pranimin e këtyre dokumenteve është vlerësuar referimi i tyre te respektimi i ‘dinjitetit imanent të njeriut’, term ky që në Perëndim është bërë prej disa dekadash rresht kategoria themelore e instrumentavë normativë si në sistemin global, ashtu edhe në sistemet rajonalë dhe në ato shtetërorë.

Kushtetuesja e dy standardeve-Oltion Spiro

Oltion_Spiro

Brenda një viti, Gjykata Kushtetuese, gardiania e “dokumentit themeltar të shtetit”, siç e përsërit vetë ajo pa kriter, ka dhënë dy vendime që kundërshtojnë njëri-tjetrin. Por situata më e habitshme nuk është vetëm fakti i një inkoherence të dëmshme për këtë Gjykatë që nuk mund të luajë kaq shpesh me jurisprudencën e saj, por edhe fakti se asnjëri prej këtyre dy vendimeve nuk të lë me përshtypjen se padrejtësia është ndrequr, ose fundja dinjiteti i Kushtetutës dhe i shtetit të së drejtës është vënë në vend. Arsyeja e kësaj amullie është e qartë. Duke patur një nivel partishmërie shumë të lartë, një politizim dhe ndërgjegjësim shoqëror shumë të ulët, është shumë e lehtë të biesh në arbitraritet.Vendimi i Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e Aktit Normativ për nëpunësin civil krijon disa dispozita kushtetuese që në fakt nuk gjejnë mbështetje në tekstin e Kushtetutës dhe de facto, rishkruajnë pjesë të saj, që kanë të bëjnë me nxjerrjen e akteve normative nga Këshilli i Ministrave. Duke dashur të mbrojë të shenjtën ndarje të pushteteve, Gjykata Kushtetuese ka shkelur në fakt në një prerogativë që Kushtetuta ia ka rezervuar Qeverisë, atë të nxjerrjes së akteve normative, sipas kushteve që parashikon vetë Kushtetuta.Gjykata Kushtetuese tenton të mbrojë pushtetin legjislativ nga shkeljet që mund t’i bëjë pushteti ekzekutiv, por në vend që të shikojë rast pas rasti shkeljet që ky i fundit mund të bëjë, duke tërhequr  dhe një vëmendje më të madhe të Kuvendit ndaj të drejtave që ai ka, Gjykata Kushtetuese thjesht dhe vetëm i heq disa të drejta Qeverisë, të garantuara me Kushtetutë. Gjykata Kushtetuese, me pak fjalë, nuk mbron kontrollin parlamentar mbi aktet normative të qeverisë, por ndalon qeverinë të nxjerrë akte normative, duke e bërë faktikisht nenin 101 të Kushtetutës, që lidhet me aktet normative, pjesërisht të pazbatueshëm.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?