Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Zgjidhja e martesës midis shtetasve Shqiptarë para Gjykatës Italiane-Av. Fabiola ISMAILI

images

Zhvillimi i normativës komunitare dhe aplikimi i saj nga Gjykata italiane.Me emigrimin e qytetarëve shqiptarë në Itali dhe stabilizimin e jetës ekonomike e personale në shtetin fqinj ka lindur një problem juridik i rëndësishëm, të cilit operatorët e drejtësisë, avokatë e gjyqtarë, qofshin këta shqiptarë apo italianë, po mundohen t’i japin një zgjidhje sa më optimale për të gjitha palët në përgjithësi dhe për të miturit në veçanti.Ndodh shpesh që, shtetasit shqipëtarë, të cilët kanë lidhur martesën në vendlindjen e tyre dhe që kanë transferuar vendbanimin në shtetin fqinj, t’i drejtohen Gjykatës italiane për zgjidhjen e lidhjes bashkëshortore, apo përcaktimin e përgjegjësisë prindërore.Dy janë problemet, që automatikisht lindin në një rast të tillë:

Roli i Agjencive të Administrimit Kolektiv të së drejtës së autorit dhe i të drejtave të tjera të lidhura me të, sipas legjislacionit shqiptar-Dokt.Edmond Ahmeti

copyright_1

Pronësia intelektuale dhe mbrojtja e të drejtës së autorit është një sferë relativisht e re për realitetin shqiptar. Kuadri ligjor në këtë sferë dhe organet për mbrojtjen e të drejtave të autorit janë akoma të brishta. Megjithatë, legjislacioni kombëtar parashikon rolin e agjensive kombëtare të administrimit kolektiv, funksionimin, atributet si dhe përgjegjësitë e këtyre institucioneve.Nga ana tjetër duket se kuadri ligjor është mangët dhe nuk i përgjigjet kërkesave të kohës pasi, bashkëpunimi i vakët dhe jo efektiv që kanë me Zyrën Shqiptare të të Drejtave të Autorit (ZSHDA) dhe organeve të tjera shtetërore, bëjnë të domosdoshëm një rregullim të ri ligjor për të siguruar mbrojtjen dhe zhvillimin e këtij tregu jo vetëm artistik, kreativ, prodhues, por më së shumti ekonomik.Ky punim ka për qëllim të evidentojë problemet e funksionimit të Agjensive Kolektive, në dritën e kërkesave të legjislacionit shqiptar; të rekomandojë ndyshimet e mundshme për të bërë të mundur një mbrojtje më të madhe për titullarët e të drejtave si mënyra e vetme për përmbushjen e MSA-së dhe krijimin e një mjedisi të shëndoshë, krijues dhe shpërblyes për të drejtat ekonomike për autorët e tyre

Në lidhje me ligjin për Bankën e Shipërisë. Profil Kushtetues-Robert Gajda

download

Nuk kam ndërmend këtu të trajtoj funksionin e Bankës së Shqipërisë, politikat e saj monetare dhe kompetencat e shumta qe i atribuohen pasi nuk është kompetencë e imja si jurist, por e profesionistëve të botës së financës dhe me specifikisht të fushës së bankave. Problemi që doja të ngrija është më shumë kushtetues por që lidhet drejtpërdrejt me institucionin e Bankës së Shqipërisë.

Roli i Presidentit të Republikës së Shqipërisë në garantimin e rendit kushtetues. Modifikimet kushtetuese të vitit 2008 një anomali në garancinë e sistemit- Robert Gajda

kushtetuta
  1. – DIALEKTIKA MIDIS POLITIKËS DHE FUNKSIONIT JURIDIKSIONAL SI DHE DOMOSDOSHMËRIA E ORGANEVE TË GARANCISË.

Në konceptin e sotëm të Rendit Kushtetues teoria e tre pushteteve klasike, të ndara e të balancuara ndërmjet njëra-tjetrës, nuk shënon më tërësinë e marrëdhënieve shtetërore. Në fakt që prej kohësh kompleksitetit dhe evolimit të marrëdhënieve midis shtetasve (shoqërisë) dhe shtetit nuk i mjaftonte më organizimi minimal i ofruar nga Shteti Liberal sipas doktrinës së Monteskjesë. Afirmimi i shtetit Social sëbashku me konsolidimin e konceptit të Kushtetutës së Fortë, kërkonte jo vetëm realizimin e shumë detyrave nga Shteti, por – duke parë domosdoshmërinë e ndërhyrjes në shoqëri dhe ekonomi me pasojë jo vetëm njohjen dhe mbrojtjen e disa të drejtave (individuale), por edhe garantimin dhe promovimin e tyre (nëpërmjet të drejtave sociale, ekonomike, kulturore e politike) – njëkohësisht, edhe rregullimin dhe disiplinimin e veprimtarisë shtetërore nën udhëheqjen e Parimit të Kushtetushmërisë[1]. Është pikërisht ky parim që shënon edhe fundin e hegjemonisë së ligjit, shprehje e pakundërshtueshme e vullnetit popullor të përkohëshëm të përfaqësuar nga Parlamenti, duke vendosur në majën e piramidës së akteve dhe marrëdhënieve juridike Kushtetutën, shprehje gjithëpërfshirëse e vullnetit permanent popullor. Në këtë kontekst, fundi i ligji-centrizmit përkon me përmbysjen e supremacisë së organeve ekskluzivisht politike (Parlament-Ekzekutiv) si dhe me lindjen e nevojës jo vetëm të disiplinimit të vëprimtarisë së këtyre organeve, por edhe kufizimit si dhe, mbi gjithçka, të mbrojtjes së Kushtetutës nga tentativat abuzuese të organeve kushtetuese gjatë ushtrimit të funksioneve.

Reforma Administrative-Territoriale, Analizë Kushtetuese-Ervin Sulko

 Kanë kaluar afro 8 muaj kur mazhoranca parlamentare në fuqi, ndërmori nisën për hartimin e ligjit për ndarjen administrative, njohur ndryshe si reforma administrativo-territoriale. Kjo reformë përtej rëndësisë kombëtare që mbart, paraqet edhe disa probleme të nivelit kushtetues, të cilat duket se nuk janë marrë në konsideratë nga Komisioni i Reformës. Këtu do të veçonim  një aspekt tepër delikat i cili lidhet me respektimin e vullnetit të popullit, në rastet kur kemi të bëjmë me ndryshime të kufijve të njesive të qeversijes vendore, Komunat, Bashkitë dhe Qarqet.

Dispozitat kushtetuese dhe veçanërisht neni 108 paragrafi 2 sanksionon se; Ndarjet administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligj mbi bazën e nevojave e të interesave të përbashkët ekonomikë dhe të traditës historike. Kufijtë e tyre nuk mund të ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to.  Në fakt, për t’i bërë një analizë sa më të qartë dispozitës së lartpërmendur, do të ishte i nevojshëm një lexim i veçuar i dy pjesëve të saj.

Aborti dhe e Drejta-Një vështrim mbi etikën,ligjin dhe doktrinën juridike penale- Erdit Lena

untitled

 Dhëmbë të shtrënguar. Duart që më dridhen. Nuk mund tu besoj syve. Mbase ndriçimi nuk është i mire. Mbase jam duke e mbajtur në këndin e gabuar. Jo jo. Kudo që ta vendos, shoh të njëjtin rezultat. Nuk ka më dyshim. Një vizë blu shfaqet aty ku më parë nuk kishte asgjë. E paimagjinueshmja, e paplanifikuara, e padëshiruara është bërë tashmë realitet: shtatzania. Cfarë do të bëj. Kujt mund ti tregoj. Cfarë do të thonë ata. Pyetjet vijnë shumë shpejt për tu dhënë një përgjigje.Në mënyra të ndryshme, ky realitet i trishtë shfaqet çdo ditë të vitit, në çdo vënd të globit. Gra me moshë, rracë, edukim dhe kultura të ndryshme vihen në qendër të një drame që do të pasojë. Një shtatzani e padëshiruar bëhet shpesh herë burim ankthi dhe frike të paimagjinueshme. Pikërisht ky është momenti kur debati pro-life ose pro-choice bëhet për gruan nje moment i vështirë zgjedhje. Aborti nuk është një fenomen që prek vetëm gruan, gjatë një shtatzanie në krizë. Të gjithë ne, drejtpërdrejte ose jo mund të përballemi një ditë me të. Aborti është një çështje që prek jo vetëm ofruesit e shërbimit shëndetësor, por edhe hartuesit e politikave, ligjvënësit, punonjësit e shërbimeve sociale dhe eduktorët e shëndetit apo edukimit seksual.Mënyra se si ne mendojmë dhe gjykojmë mbi fenomenin e abortit, lidhet drejtpërdrejtë me mënyrën se si ne shohim çështje të tjera të rëndesishme si; kërkimi mbi qelizat staminale, eutanasia dh dënimi me vdekje. Aborti jo rrallë herë, bëhet edhe burim i një arsyetimi filozofik mbi pyetjet e shumta që lindin për të. Aborti ballafaqohet jo vetëm me gruan në një krizë të shtatzanisë por edhe me bashkëshortin ose jo të saj. Nga këto  përplasje lindin gjithmonë pyetje, të cilave ne duhet tu japim një përgjigje, në mënyrë të shprehur ose të nënkuptuar dhe mbi të gjitha duke reflektuar e arsyetuar në gjykimet tona.A është aborti vrasje me dashje e një qënie njerëzore? A është aborti thjeshtë eleminimi i një mase qelizore të ngjashme me një tumor apo trup të huaj? A mjafton thjështe pëlqimi i gruas qe aborti të lejohet mbi shtatzaninë e saj apo duhen përmbushur edhe disa kushte të tjera. Të qënit person a fillon mbas lindjes? Të qënit person a fillon me lindjen?Të qënit person a fillon gjatë shtatzanisë ? Të qënit person a fillon me konceptimin? Keto janë disa nga pyetjet që duhet të marrin një pergjigje.

Parimi i pavarësisë së gjyqësorit-Billa Besmir

gjykata2

“Pavarësia e gjyqtarëve dhe gjykatave është një nga parimet themelore të shtetit demokratik, por nuk përbën një qëllim në vetvete. Respektimi i këtij parimi është një kusht i nevojshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Në këtë kuptim, kjo pavarësi nuk është një privilegj, por një nga detyrat themelore të gjyqtarëve dhe të gjykatës, që rrjedh nga të drejtat e njeriut  për të pasur një arbitër të paanshëm në një konflikt, të garantuar nga Kushtetuta”. [1]  Pavarësia e drejtësisë si një parim reflektohet në pavarësinë apo autonominë e saj nga organet e pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv, por edhe nga partitë politike, shteti dhe të gjitha institucionet e tjera, qendrat e pushtetit, opinioni publik dhe nga të gjitha burimet e tjera të presioneve të mundshme.Gjendja e pavarësisë së drejtësisë në një vend nuk është e përcaktuar vetëm nga ligjet që kanë të bëjnë me të. Ajo është, gjithashtu, një prodhim i respektit që është paguar në praktikë për pavarësinë e gjykatave, për kushtet dhe për rrethanat në të cilat drejtësia është administruar. Gjykatësit janë të pavarur jo vetëm sepse ligji thotë ashtu. Ata mund të gjykojnë në bazë të ligjit dhe të fakteve të aplikueshme, vetëm në qoftë se ndjehen të sigurtë dhe të mbrojtur mirë ndaj përpjekjeve për të ndikuar në mënyrë të paligjshme në vendimet e tyre.Pavarësia e gjykatësit, si e një personi, mund të vlerësohet në vendosshmërinë e tij për të mbrojtur gjithmonë pavarësinë dhe autonominë e drejtësisë dhe të gjykatësit në përputhje me ligjin në çdo rast, madje edhe dhe në çdo rast të veçantë, pavarësisht nga pasojat. Pra, perceptimi i gjykatësve dhe i pavarësisë së tyre është vendimtar për pavarësinë e drejtësisë si kornizë ligjore. Pozita e pavarur e një gjykatësi është e garantuar dhe mbrohet nga Kushtetuta, nga ligjet kombëtare dhe nga traktatet e ratifikuara ndërkombëtare të cilat ofrojnë: zgjedhje objektive dhe procedura shkarkimi, afat të pakufizuar në detyrë, pandërrueshmëri të gjykatësve, imunitet dhe paga që sigurojnë një siguri materiale të vetëmjaftueshme dhe të pavarur, si dhe pozita shoqërore etj.

Lustracioni, një problem që kërkon zgjidhje-Ervin Sulko

 Tranzicioni shqiptar si një periudhë e cila identifikohet me kalimin nga një regjim politik në tjetrin, për shumë mendimtarë është konsideruar si një fazë tashmë e kapërcyer. Në fakt, ka kaluar gati një çerek-shekulli nga përmbysja e regjimit komunist, dhe ndonëse është një periudhë relativisht e gjatë, jam i mendimit se Shqipëria vazhdon të jetojë tranzicionin e saj. Kjo periudhë do të konsiderohej e përfunduar vetëm nëse shteti shqiptar do të arrinte të zhdukte të paktën pjesën më të madhe të pasojave të regjimit që lamë pas. Por nuk ka ndodhur kështu, mjafton të përmendim disa prej pasojave më të rënda, të cilat jo vetëm që nuk kanë marrë asnjë zgjidhje, por janë kthyer në një problem permanent për shoqërinë shqiptare në tërësi. Proçesi i privatizimit të pronës shtetërore dhe i kthimit të pronave ish pronarëve ende nuk ka përfunduar, ai vazhdon të jetë i gjatë, i mundimshëm, madje mjaft konfliktual mes pronarëve në rastet e mbivendosjes së titujve të pronësisë. Kësaj situate i shtohet edhe numri mjaft i lartë i çështjeve gjyqësore, i cili e ka futur në një labirint të vërtetë gjithë proçesin. Një problem tjetër ende i pazgjidhur është edhe çështja e dëmshpërblimit të ish të përndjekurve politikë, për të cilin shteti shqiptar ende nuk ka përfunduar proçesin e dëmshpërblimit të të dënuarve për vepra penale politike. Edhe ky proçes është një odise më vete, i cili ka filluar që prej përmbysjes së regjimit monist dhe vazhdon të mbartet nga çdo qeveri që vjen në pushtet e majtë apo e djathtë qoftë. Rreziku në këtë rast i shtohet edhe fakti që pjesa më e madhe e ish të përndjekurve politikë janë në moshë të thyer e mbase nuk do ta gëzojnë një dëmshpërblim të tillë.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles