Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Gjykata e Lartë dhe karriera gjyqësore

gjykata-e-larte

Kohët e fundit po zhvillohet një debat  për Gjykatën e Lartë. Janë shtruar çështje të tilla, si, nëse duhet të jetë Gjykata e Lartë një gjykatë karriere, nëse duhet të votohet gjyqtarët e Gjykatës së Lartë me shumicë të cilësuar etj.Është e rëndësishme që opinioni publik të njihet edhe me këndvështrimin e profesionistëve të ligjit, përtej atij të politikës.  Gjyqësori është ajo degë e qeverisjes që ka fuqi për të vendosur mbi konfliktet ligjore.  Funksioni kryesor i gjyqtarëve është të gjykojnë mbi kuptimin e ligjit, në kuptimin që ata e “interpretojnë” ose “ndërtojnë” ligjin.  Do të ishte iluzion, gjë që ka rezultuar që në kohën e Napoleon Bonapartit, që të mendohej se gjyqtarët do të mund të zgjidhnin çështjet thjesht dhe vetëm duke zbatuar ligjin “germë për germë”, sepse nuk ka ligj, term ligjor ose parim që të ketë një kuptim të qartë.  Në praktikë, gjyqtarët imponojnë kuptimin mbi një ligj me anë të procesit të “ndërtimit”/”interpretimit”.  E pra, çështja kyç që shtrohet është se kush rekrutohet gjyqtar dhe kjo, nga ana e saj, ka lidhje me atë se si rekrutohen ata.  Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, që në shkallë hierarkike bëjnë interpretimin përfundimtar dhe të unifikuar të ligjit.

Përgjegjësia penale e shoqërive tregtare- Erjola Xhuvani

white-collar-crime-1

Roli i shoqërive tregtare në ekonomi është gjithnjë në rritje dhe mjetet ekonomike që ata kanë në dispozicion u krijojnë atyre mundësinë të shkaktojnë shkeljet më të rënda dhe me pasojat më të rënda për shoqërinë. Përveç sa më sipër, një tregues i rrezikshmërisë së lartë të personit juridik është edhe praktika ndërkombëtare, e cila ka treguar raste ku ndjekja penale e personit juridik ka qenë shumë e nevojshme. Një tjetër faktor që ka ndikuar në pranimin e konceptit të përgjegjësisë penale të personit juridik është dhe procesi i globalizimit dhe rritja e ndërvarësisë në aktivitetet ekonomike, shoqërore dhe mjedisore të shoqërive tregtare e cila kërkon një bashkëpunim më të madh ndërkombëtar midis shteteve.

Tiparet dhe natyra juridike e kontratës së themelimit të shoqërisë.

juridica

Aktet e themelimit të shoqërisë, kontrata e themelimit apo akti i themelimit (në rastin e një ortaku apo një aksioneri të vetëm), jane akte juridike të cilat shprehin vullnetin e palës apo palëve pjesëmarrëse në të, në momentin e themelimit të shoqërisë. Si të tilla, ato janë veprime juridike, që synojnë krijimin, ndyshim apo shuarjen e të drejtave ose detyrime civile. Në rastin e kontratës së themelimit të Shoqërisë kemi të bëjmë me veprime juridike të dyanshme, ndërsa në rastin e aktit të themelimit, kemi të bëjmë me veprime juridike të njëanshme.Ligji “Për shoqëritë tregtare”, jep përkufizimin e shoqërisë tregtare, duke e përcaktuar atë në këtë mënyrë: a) si një akt i vullntetit të dy apo më shumë personave, vullnet i cili materializohet në një kontratë; b) palët pjesëmarrëse në kontratë japin kontributin e tyre në të mira materiale (kontribut në natyrë apo në të holla) ose shërbime për ushtrimin së bashku të një veprimtarie ekonomike; c) qëllimi i palëve në kontratë është ndarja e fitimit.

Krimi i Organizuar. Institucionet në luftën kundër tij-Av.Ermira Dhima

IRA_Terrorism-321x259

 “…Realiteti kriminal mafioz, është tepër i rëndë, por nuk duhet harruar që janë njerëz si ne edhe ata që i përkasin krimit të organizuar, i cili si të gjitha gjerat njerezore, mund të përballohet dhe fitohet…”. Xhovani  Falkone.

Globalizimi i ekonomisë botërore ka krijuar një sërë problemesh të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në interesat kombëtarë të shteteve të veçanta. Një nga problemet më të mprehta është veprimtaria e krimit të organizuar ndërkombëtar në sferën e ekonomisë dhe terrorizmi, të cilët i kundërvihen dhe dëmtojnë rëndë sigurinë dhe ekonominë kombëtare duke e kriminalizuar atë në sektorë dhe drejtime të caktuara. Kjo dukuri është e pranishme në të gjitha shtetet e botës, por në mënyrë të veçantë ajo gjen terren të përshtatshëm dhe dëmton më shumë shtetet e dobëta e me prapambetje relative ekonomike, shtetet në tranzicion dhe shtetet me probleme social- politike dhe pastabilitet.

Kontrolli kushtetues i Partive Politike-Av.Erald Shushari

549510_3552900942147_424224578_n

Partitë politike janë pjesë  e rëndësishme e sistemit kushtetues dhe një mjet kryesor i lidhjes ndërmjet qytetarëve dhe shtetit. Ato u parashikuan në Kushtetuta për herë të parë vetëm nga mesi i shekullit të shkuar. Për një kohë të gjatë, Kushtetutat e shteteve të ndryshme nuk  parashikonin asnjë rregullim për partite politike, për arsye të shumta. Së pari, Kushtetutat e para ishin relativisht të shkurtëra dhe rregullonin vetëm disa nga elementet më të rëndësishëm të shtetit.[1] Së dyti, këto Kushtetuta ngjanin më shumë me  ligje organike.[2] Së treti, partitë politike si organizata dhe me programe politike të mirëfillte janë krijuar vonë. Partitë politike, në kuptimin modern të kësaj fjale, lindën vetëm nga fillimi i shekullit XX. Ndërsa, Kushtetutat filluan t’i njihnin  ato  pas Luftës së Dytë Botërore. Një shëmbull i mire është Kushtetuta e Gjermanisë, që  parashikonte veçmas partitë politike në nenin 21. Ligji Themelor Gjerman[3] ndalon krijimi e partive që bien në kundërshtim me parimet demokratike. Një pyetje thelbesore këtu është, nëse njohja kushtetuese e partive politike erdhi për shkak të  rëndësisë që kanë këto organizata politike për shoqerinë, apo nga nevoja e ndalimit të atyre partive që kërcënojnë seriozisht demokracinë?! Rreth kësaj pyetje janë dhënë përgjigje të ndryshme, por më së tepërmi pranohet që rregullimi kushtetues i partive erdhi më shumë si nevojë e ndalimit të atyre forcave politike që kërcënojnë demokracinë.

Prekshmëria e Grave nga Konfliktet e Armatosura-Silvana Jakaj

1085225_1430644060511735_1546571105_n

Pabarazitë ekzistuese ndërmjet grave dhe burrave,dhe modelet e diskriminimit ndaj grave dhe vajzave,kanë tendencë për të keqësuar gjendjen edhe gjatë konflikteve të armatosura . Gratë dhe vajzat bëhen veçanërisht të ekspozuara ndaj dhunës dhe shfrytëzimit seksual. Gratë dhe fëmijët përbëjnë shumicën e refugjatëve të botës dhe personave të zhvendosur brenda vendit . Disa femra mund të jetë te detyruara të ndjekin kampet e forcave të armatosura , duke u përdorur si skllevër seksuale . Por në qoftë se gratë vuajnë ndikimin e konfliktit në mënyrë disproporcionale,ato janë gjithashtu çelësi për zgjidhjen e konfliktit . Bota nuk mund të pranojë që të lërë pas dore abuzimet ndaj të cilave,gratë dhe vajzat janë të nënshtruara gjatë konflikteve të armatosura dhe pas tyre ,apo të injorojmë kontributin që gratë bëjnë në kërkim të paqes .

Kushtetuta dhe reforma e pushtetit vendor në Shqipëri-Agron Alibali

kushtetuta

Në kuadrin e procesit të hartimit të Kushtetutës, me 1 korrik 1998 dy pjestarë të grupit të punës paraqitën befasishtpara Komisionit përkatësnë Tiranë propozimin për ndryshimin rrënjësor të strukturës së pushtetit vendor në Shqipëri.Qëllimet e tyre mund të kenë qenë të mira, mirëpo propozimi në thelb përmbysi strukturën aktuale, duke krijuar për herë të parë qarqet dhe duke eliminuar rrethet. Propozimi binte ndesh me vullnetin politik të Komisionit për Hartimin e Kushtetutës [mbledhja e 8 majit 1998],si dhe shkelte konsensusin e grupit të ekspertëve, që kishin vendosur ruajtjen e strukturës së rretheve [mbledhja e 9 qershorit 1998]. Rrjedhimisht propozimi i kapërcente tagret e propozuesve dhe ishte i paligjshëm. Megjithatë, dhe për çudi, ai kaloi.

Eksproprijimi dhe efektet e tij bazuar në ligjin e aplikueshëm të Republikës së Kosovës- Rexhep Zebica

Eksproprijimi apo shpronësimi është njëra nga format e kalimit të pronës private në atë shtetërore, e që për qëllim kryesor ka realizimin apo plotësimin e nevojave të përgjithshme që bëhen në interes të të gjithë qytetarëve e që ndryshe njihen edhe si të mira të përgjithshme, dhe për të cilin ekziston kompensimi i caktuar. Kalimi i pronësisë nga prona private në atë shtetërore bëhet edhe në mënyra të tjera siç janë konfiskimi, nacionalizimi apo reforma agrare që ka qenë në të kaluarën[1].Çdo shoqëri apo shtet demokratik eksproprijimin, e përdorë si mjet për të fituar qasje në pronën private në mënyrë që atë ta shfrytëzoj për interes të përgjithshëm por gjithherë me një kompensim adekuat dhe të menjëhershëm. Edhe në praktiken ndërkombëtare, për shpronësimin e pronës private merren parasysh tre faktorë kryesor e që janë: baza ligjore për eksproprijim, pastaj interesi publik si dhe kompensimi. Me anë të eksproprijimit shtetit i mundësohet që në mënyrë të ligjshme t’i privoj të drejtat e pronarëve nga posedimi i pronës së tyre, për interesat e përbashkëta.  Me qenë se eksproprijimi bazën e ka në ligj, bënë pjesë në mënyrat origjinare të fitimit të pronësisë sepse përfituesi i eksproprijimit nuk e fiton pronësinë nga e drejta pronësorë e të shpronësuarit por një gjë të tillë i’a mundëson ligji. Natyrisht se edhe tek ne si në vendet tjera shpronësimi është i rregulluar me ligj dhe gjithashtu konsiderohet edhe si kategori kushtetuese pasi që në Kushtetutën e republikës së Kosovës parashihet se: …… “Republika e Kosovës ose autoriteti publik i Republikës së Kosovës mund të bëjë eksproprijimin e pronës nëse ky eksproprijim, është i autorizuar me ligj, është i nevojshëm ose i përshtatshëm për arritjen e qëllimit publik ose përkrahjen e interesit publik, dhe pasohet me sigurimin e kompensimit të menjëhershëm dhe adekuat për personin apo personat prona  e të cilëve eksproprijohet”, (neni  46  par. 3 i Kushtetutës).

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?