Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Category Archives: Shkencat Civile

Nocioni i kapitalit në shoqëritë tregtare dhe roli i tij-Doriana Saliaj

global1

Legjislacioni shqiptar jep përkufizimin e shoqërive tregtare si shoqëri të cilat themelohen nga dy ose më shumë persona fizikë dhe/ose juridikë, të cilat bien dakort për arritjen e objektivave të përbashkëta ekonomikë, duke dhënë kontribute në shoqëri, sipas përcaktimeve në statutin e saj. Përjashtimisht shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar dhe shoqëritë aksionere mund të themelohen edhe vetëm nga një person fizik ose juridik.

Një veçori  e së drejtës për shoqëritë tregtare është njohja e shoqërisë tregtare si person juridik i veçantë, e dallueshme nga ortakët ose aksionerët e saj.  Personaliteti juridik që gëzon shoqëria tregtare i  jep asaj mundësinë të ketë të drejta dhe detyrime kundrejt të tretëve dhe kundrejt anëtarëve të saj.  Statusi i saj si person juridik lejon që shoqëria të zotërojë pronë dhe të regjistrohet në regjistrin e pronave. Sipas ligjit “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” , aktivet e shoqërisë, janë me ligj vetëm pronë e saj dhe jo e ortakëve/aksionerëve të saj. Kjo vlen edhe në rastet kur shoqëria  tregtare është shoqëri me një ortak/aksioner të vetëm.

Sot njihen katër lloje shoqërish tregtare (duke përjashtuar shoqëritë e thjeshta të cilat rregullohen sipas dispozitave të Kodit Civil), të cilat në bazë të specifikave të tyre dallohen në shoqëri kapitali dhe shoqëri personi:

Metodologjia E Punimit Të Aktgjykimeve (Aktvendimeve) Civile- Fikri Shishko

Gjykata  bjen        vendim  në  formë  të  aktgjykimit  ose  aktvendimit.  Me aktgjykim  në  mënyrë  meritore  vendoset  për  kërkesat  e palëve si  dhe   për  të kërkesat e dorës së dytë, përveç kërkesave për kompensimin e shpenzimeve të procedurës e cila konsiderohet aktvendim. Me rastin e paraqitjes së mjetit juridik kundër aktgjykimit vendoset me aktgjykim. Me rastin e paraqitjes së mjetit juridik kundër   aktgjykimit  vendoset  me  aktgjykim  nëse  aktgjykimi  i  kundërshtuar vërtetohet  ose ndryshohet e nëse ndryshohet vendoset me aktgjykim. Në rastet e mjeteve juridike në aktgjykimet  e kundërshtuara, gjithnjë, vendoset me aktgjykim, pa marr parasysh se aktgjykimi i kundërshtuar vërtetohet apo ndryshohet. Marrja dhe  shpallja   e   aktgjykimeve  janë  dy  veprime  të  veçanta.   Menjëherë  pas përfundimit të seancës kryesore  ndërmerret pleqërimi dhe votimi ku edhe  bihet aktgjykimi të cilin e shpall  gjyqtari sipas nen. 153-154   të LPC- së. Aktgjykimi patjetër duhet ta ka hyrjen,shqiptimin dhe arsyetimin, arsyetimi mund të  mungoi, nëse palët  kanë hequr  dorë  nga ajo  e drejtë,  nen 161 i LPC-së. Origjinalin  e aktgjykimit e nënshkruan kryetari i trupit, kurse, palëve i dorëzohet aktgjykimi i përshkruar dhe i vërtetuar me udhëzim për këshilla juridike.

Kontrata Për Menaxhmentin- Astrit Hoti

Fjala menaxhment rrjedh nga fjala angleze ,,to manage”, ndërsa menaxhmenti në kuptimin e përgjithshëm të fjalës ka këto sinonime:Vendosje, rregullim, planifikim, kontrollim, organizim, drejtim, arritje e qëllimeve, realizim, dominim.Nëse  i  analizojmë  sinonimet  e  lartpërmendura  vijmë  në  përfundim  se  këto përfshijnë rregullimin,  planifikimin,  organizimin  drejtimin,  të gjitha  këto  kanë procesin njëkahësh ne të cilën menaxheri i thotë punësuarve ,,inferior” çka duhet punuar çka do të thotë se menaxheri përcakton çka duhet të punohet, ndërsa ata në këtë  rast  punëtorët  janë  mjet  për  realizimin  e  qëllimit  të  caktuar.  Menaxheri emërtohet në shumë raste edhe shef ndërsa ndihmësi i tij dorë e djathtë, sepse dora e djathtë punon saktë atë çka i thotë  koka. Menaxheret quhen edhe superviziore apo mbikëqyrës për arsye se supozohet që këta të fundit kanë pikëpamje superiore në situata të caktuar.

Fitimi, Humbja E Posedimit Dhe Pengesa Në Realizimin E Rregullt Të Drejtës Në Posedimit-Qemaj JUNIKU

Me nocionin POSED në kuptimin juridik ,nënkuptohet  pushteti faktik  në sendin e caktuar,pavarësisht nga ajo që  personi i cili ka pushtetin faktik, i takon apo jo e drejta në atë send.Meqë posedi   nënkupton pushtetin faktik mbi sendin e caktuar, atëherë edhe  ai arrihet me  fitimin e pushtetit faktik   mbi sendin dhe  ndërprehet   atëherë kur   mbajtësi   e  lënë  këtë të drejtë  me vetëdëshirë  ose e humb të njëjtën  në mënyrë   tjetër.  Pushteti  faktik duhet të jetë   i karakterit afatgjatë, andaj nga kjo rezulton se  nuk ka posed te pushteti faktik afat shkurtër dhe kalues  në sendin e caktuar. Psh. Nuk ka pushtet faktik mbi gazetën ditore të cilat lexohen në lokalet e caktuara.Posedi ka mundësi të  fitohet     me veprim të njëanshëm të poseduesit (psh. Marrja me forcë e sendit) e nëse nd?rrimi i posedit kryhet sipas pëlqimit të të poseduesit të mëparshëm, fitimi  i posedim  është i dyanshëm , e mënyra e  fitimit është  dorëzimi  i sendit.Është për tu veçuar se  posedi  mund të kalojë edhe te   trashëgimtarët,në këtë  drejtim  duhet  veçuar  se rëndësia  e          kësaj  rregulle,  bazohet  në  atë          se trashëgimtari  e gëzon  edhe të drejtën   e mbrojtjes së posedim  dhe i takojnë edhe paditë e posedit  edhe kur ai ka munguar   dhe nuk ka pasur mundësi  që në sendin e trashëguar   ta  realizojë  pushtetin e tij faktik. Çdo hapsirë e zanun   nga ana e palës së tretë në sendin e  trashëguar është e kundërligjshme.

Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve nën kujdestarinë e institucioneve të përkujdesjes sociale-Ilda Melo

 Fenomeni i të miturve jashtë kujdesit prindëror, është një fenomen social i cili ka shoqëruar shoqërinë shqiptare në veçanti pas shndërrimeve politike ekonomike dhe shoqërore të viteve  1990.  Për  zgjidhjen  e  problematikave  që  mbart  ky  fenomen,  shteti  shqiptar  është kujdesuar për hartimin dhe implementimin e një sistemi të përkujdesit social ndaj të miturve në përputhje me parimin   ndërkombëtar të sigurimit të interesit më të lartë të miturit. Kujdestaria dhe birësimi midis të tjerave janë gjetur si zgjidhje ligjore për mbrojtjen e të drejtave  të miturve jashtë kujdesit prindëror. Pas prezantimit të përmasave të fenomenit të miturve të ngelur jashtë përkujdesit prindëror në realitetin shqiptar, në këtë studim do të synojmë të  japim kornizën ligjore  të  sistemit  të  kujdesit  social  ndaj  të  miturve  jashtë  kujdesit  prindëror  nëpërmjet hulumtimit në  legjislacionin shqiptar në mënyrë specifike në sistemin e përkujdesjes sociale në institucionet publike apo private të përkujdesjes. Nëpërmjet trajtimit të standarteve kryesore të shërbimit të përkujdesjes, do të evidentojmë disa nga problematikat që ndeshen gjatë zbatimit në praktikë të tyre si dhe sugjerime për  përmirësimin  e mëtejshme të standarteve dhe mënyrave konkrete të zbatimit të tyre për  sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të të miturve jashtë kujdesit prindëror.

Çfarë quajmë Sipërmarrje investimesh kolektive (SIK)?- Av. Armer JUKA

Përkufizimi pozitiv i SIK-ve përbëhet nga këto elementë:

  • Forma ligjore: person juridik ose bashkim asetesh
  • Qëllimi: rritje e pjesëmarrjes në para
  • Tipi i investimit: investim të mbi 60% të pjesëmarrjes në portofol titujsh, depozita e asete të tjera
  • Forma e mbikqyrjes së investimeve: Investitorët nuk mbikqyrin dita-ditës marrjen e vendimeve për investimet
  • Objektivi :Nxjerrja e përfitimeve për investitorët

Përjashtohen nga ky përkufizim: bankat, fondet e pensionit, shoqëritë e sigurimit, personat juridikë që investojnë fondet e  veta, investimet e përbashkëta familjare dhe sipërmarrjet e investimeve kolektive që e rrisin kapitalin pa promovim të shitjes së kuotave/aksioneve të tyre ndaj publikut.

Autorizimi i AMF: Asnjë subjekt nuk mund të themelohet ose të kryejë veprimatrinë e administrimit apo tregtimit të kuotave pa autorizimin e Autoritetit të Mbikqyrjes Financiare (AMF), përndryshe përbën vepër penale.Regjistri i i SIK-ve: SIK-et regjistrohen në Regjistrin e Fondeve të Republikës së Shqipërisë, që mbahet nga AMFja, pas dhënies së liçensës për themelimin e funksionimin nga kjo e fundit.

Disa Çështje Për Diskutim Mbi Objektin E Padisë Mohuese-Zeta Tërpollari

Objekti i padisë është ai që kërkohet si efekt i padisë, d.m.th. zbatimi i ligjit dhe fitimi i asaj çfarë kërkohet e që vjen si pasojë e zbatimit të ligjit (petitum). Për padinë  mohuese, si një ndër paditë kryesore për mbrojtjen e pronësisë, parashikuar në nenin 302 të K.Civil, doktrina dhe jurisprudenca kanë përcaktuar se  cilat  janë kërkimet e objektit të kësaj padie dhe më konkretisht:

1.  detyrimi të paditurit që të njohë paditësin pronar mbi sendin;

2.   vërtetimin e inekzistencës së të drejtave të pretenduara nga të tretët mbi sendin;

3.   e drejta për të ndaluar cenimet apo shqetësimet e mëtejshme që pengojnë pronarin në gëzimin e qetë të sendit dhe kthimin në gjëndjen e mëparshme;

4.   mospërsëritja e cenimit në të ardhmen;

5.   kërkimi i shpërblimit të dëmit në rast se nga cenimi i është shkaktuar dëm material pronës së paditësit;

6.   shfuqëzimi i aktit administrativ nëse cënimi i pronësisë ka ardhur në mënyrë indirekte nga ky akt.

Forma e kontratës së shitjes së pasurive të paluajtshme dhe rëndësia e saj- Engjëllushe Tahiri

Forma e një kontrate civile, si marrëdhënie juridike civile midis palëve, qëndron në   manifestimin e jashtëm  të  vullnetit të palëve kontraktuese. E drejta jonë civile, referuar   nenit 80 të Kodit Civil, afirmon parimin e  përgjithshëm të lirisë së formës. Në nenin 676/2 parashikohet se shfaqja e vullnetit për lidhjen e kontratës mund të jetë e shprehur apo në mënyrë heshtësore. Me anë të lirisë kontraktore favorizohet qarkullimi i pasurisë. Sa më shumë dhe më shpejt qarkullon pasuria, aq më i madh është kontributi që i jepet zhvillimit ekonomik të vendit. Nga ky parim i përgjithshëm bëjnë përjashtim rastet kur vetë ligji kërkon që kontrata të realizohet në formë të shkruar për efekt vlefshmërie apo provueshmërie (kontrata formale). Në rastin e parë forma është element thelbësor i kontratës dhe mungesa e saj e bën kontratën të pavlefshme (kontrata solemne). Në rastin e dytë forma kërkohet për efekt provueshmërie (ad probationen), që nënkupton se kontrata është e vlefshme dhe ka efekt midis palëve edhe pse nuk është bërë në formë të shkruar (kontrata jo solemne).Ndër të tjera forma në kontratën e shitjes së pasurive të paluajtshme është e rëndësishme edhe për këto arsye :Së pari, mbrojtja e shitësit në probabilitetin e një pazotësie eventuale të blerësit. Noteri është i detyruar të verifikojë identitetin e palëve për të parë nëse kanë zotësi për të vepruar. Së dyti, mbrojtja e blerësit. Kur flitet për formën nuk duhet nënkuptuar vetëm fakti që kontrata të jetë e shkruar, por edhe që përmbajtja e saj të plotësojë kërkesat ligjore mbi kushtet e vlefshmërisë. Njohja e blerësit me këto kushte bën që ai të kuptojë veprimin që po kryen.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?