Komente dhe praktike për Procedurën Penale- Gentian Trenova

226943_1868535884742_1581443070_31768721_5049363_n

Ne kete liber, lexuesi do te gjeje komente ne lidhje me aspekte të ndrshyme të dispozitave të procedurës penale që kanë të bëjnë me PREZUMIMIN E PAFAJSISE, PARIMIN E GJESE SE GJYKUAR; TE DREJTEN PER TU MBROJTUR ME AVOKAT; CILESINE E TE PANDEHURIT DHE PERSONIT NEN HETIM; MBROJTESIN E TE PANDEHURIT; GJYKIMI NE MUNGESE; MOSKEQESIMI I POZITES SE PANDEHURIT; PAVLEFSHEMRIA E AKTEVE; SIGURIMI I PROVES; GJYKIMI I SHKURTUAR; ANKIMET; RIVENDOSJA NE AFAT E ANKIMIT; RISHIKIMI I VENDIMEVE TE FORMES SE PRERE;

Keto komente jane te ndërthurura edhe me interpretimete qe jane bere ne vite te ndryshme dispozitave te Kodit te Procedures Penale, nga ana e Gjykates Kushtetuese dhe Kolegjit Penal te Gjykates se Larte. Ky liber i sherben gjyqtareve, prokuroreve, avokateve, oficerëve të policisë gjyqësore per punen e tyre te perditshme pasi ne kete menyre ata do te orinetohen me shpejt ne lidhje me qendrimet qe mban apo qe duhet te mbaje Gjykata ne raste te caktuara. Ky liber i sherben edhe studenteve e pedagogeve per te thelluar njohurite e tyre, per te gjetur dhe trajtuar kazuse te cilat kane ndodhur dhe jo te supozuara. Ne kete liber edhe studiues pasuniversitar, lektor, mund te ndimohen gjate berjes se temave te tyre per te nxjerre shembuj konkrete dhe per te mbajtur qendrimet e tyre kritik apo doctrinal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

six + seven =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles