Veprat penale te mashtrimit & llojet e tyre.

Marrja ose hedhja ne dore me ane te genjeshtres ose te shperdorimit te besimit te pasurise apo te te drejtave pasurore te personit fizik, personit juridik ose te shtetit, te kryera me dashje dhe me qellim te perfitimit material per vete ose per te tjere.

Objekti, jane marrdheniet juridike te vendosura per te siguruar paprekshmerine e pasurise apo te drejtave pasurore te personit fizik, juridik apo te shtetit, te mbrojtura nga legjislacioni penal. Nga ana objektive, mashtrimet kryhen ne forma e menyra te ndryshme por kryesisht me anet e genjeshtres ose te shpredorimit te besimit. Subjekti, cdo person qe ka kushtet per pergjegjesi penale. Nga ana subjektive, mashtrimet kryhen me dashje direkte dhe me qellim per te nxjerre perfitim material. Elementi kryesor qe e dallon krimin e mashtrimit nga krimet e tjere kunder pasurise si dhe nga mardheniet juridike civile, eshte perdorimi I genjeshtres ose shperdorimit te besimit, si mjet per te hedhur ne dore pasurine ose perfitimet e tjera pasurore.

Llojet e mashtrimeve;

-          mashtrimet ne subvencione: mashtrimi ne dokumentet e paraqitura duke perfituar padrejtesisht subvencione nga shteti.

  Mashtrimet per sigurine: paraqitja e rrethanave te rreme ne lidhje me objektin qe sigurohet, ose krijimi e rrethanave te rreme dhe paraqitja e tyre ne dokumentet duke perfituar padrejtesisht sigurime.

-          Mashtrimi ne kredi: mashtrimi me dokumentet e paraqitura duke perfituar padrejtesisht kredi duke regjistruar ne menyre fiktive ne hipoteke objekte qe nuk ekzistojne ose tej vleres reale, ose ne pronesi te nje tjetri, te bera me qellim per te mos kthyer me kredine e marre.

-          Mashtrimi per veprat e artit dhe te kultures: vjedhja e pasurise me ane te mashtrimit duke paraqitur nej veper te artit  e kultures si origjinale apo te nje tjeter autori nga ai qe eshte ne fakt.

-          Botimi I vepres se tjetrit me emrine e vet: botimi ose perdorimi teresisht apo pjeserisht me emrin e vet te nje vepre letrare, muzikore, artistike, shkencore qe I perket nje tjetri, perben kundravajtje penale.

-          Riprodhimi pa te drejte I vepres se tjetrit; riprdhimi teresisht ose pjeserisht I vepres letrare, muzikore, artistike, shkencore qe I perket nje tjetri ose perdorimi I  tyre pa pelqim e autorit, kur kane shkelur te drejtat personale e paurore te tij perben kundravajtje penale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

4 × two =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles