Kontrata individuale e punes. Forma dhe llojet e saj.

Kontrata e punes eshte marveshja mes punedhensit & punmarresit, ku ky I fundit merr persiper te ofroje sherbimet e tij per nje kohe te caktuar ose te pacaktuar, ndersa punedhenesi merr persiper te paguaje shperblimin. Kushtet e kontrates individuale te punes dallohen ne kushte objektive dhe ato subjektive. Kushti subjektiv jaen subjektet e kesaj kontrate per te lidhur nje kontrate vlefshme, duhet te kene zotesi per te vepruar. Si kushte objektive te kontrates se punes kuptohen:

a)      marrveshja midis paleve – kontrata e punes quhet e lidhur ne castin ne te cilat palet arrijne ne nje marveshje ndermjet tyre, dmth ai qe ka bere propozimin merr dhe pelqimin e pales tjeter.

b)      Shkaku I kontrates – eshte qellimi per te cilen behet shprehja e vullnetit ne kontrate dhe konsiston ne dyanesine sherbim-shperblim. Ky shkak duhet te jete gjithmone I ligjshem.

c)      Objekti – eshte sherbimi personal I punes, dmth ato energji pune ose intelektuale qe punemarresi eshte I detyruar te permbushe kundrejt shperblimit. Objekti mund te jete: 1. I mundshem: 2. I ligjshem: 3. I percaktueshem ose qe mund te percaktohet.

d)     – kontrata mund te perfundohet ose te ndryshohet me goje ose me shkrim. Me shkrim duhet te permbaje identitetin e paleve/ vendin e punes/ pershkrimin e pergjithshem te punes/ daten e fillimit te punes/ kohezgjatjen kur palet lidhin kontrate me afate te caktuara/ kohezgjatjen e pushimeve te paguara/ afatin e njoftimit te zgjidhjes se kontrates/ elementet perberes te pales & dt. E dhenies se saj/ kohen normale javore te punes/ sipas rastit dhe marveshje kolektive te punes se zbatueshme.

Llojet e kontratave te punes;

-          kontrata pune per nje kohzgjatje te pacaktuar.

-          Kontrate pune per nje kohzgjatje te caktuar.

-          Kontrate pune qe lidhet per kohzgjatjen e nevojshme per kryerjen e nje pune te caktuar.

-          Kontrate pune me prove.

-          Kontrate e punes me kohe te pjesshme.

-          Kontrate grupi.

-          Kontrata e mesimit te profesionit.

-          Kontrata e punes ne shtepi.

-          Kontrata e punes e agjentit tregtar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

5 × 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles