Personaliteti juridik I shoqerise tregtare.

Edrejta tregtare eshte ajo dege e se drejtes qe merret me te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin nga ofrimi I mallrave dhe sherbimeve nepermjet tregut. Objekti I saj eshte I gjere, jo shume I perkufizuar dhe tenton te rregulloje disa sfera aktivitetesh si shitblerjen, transportin etj. Pra, motivi kryesor I trajtimit ligjor te marrdhenieve tregtare eshte njohja e nevojes per te mbrojtur levizjen e lire te tregtise dhe evitimin ne maskimumin e mundshem te ligjeve qe demtojne bleresin ne rrjedhen e nje biznesi. Perpara ligjit tregtaret jane te barabarte, po ashtu dhe aplikimi I klauzolave te ndertuara ne kuadrin e lirise intelektuale.

Burimet e se drejtes tregtare.

a) kontratat – guri I themelit te se drejtes tregtare jane kontratat. Pra, operacionet tregtare konkludohen me tipe kontratash, te cilat nga specifiteti I tyre, jane te gjitha objekt I principeve te pergjtihshme te ndertimit te kontratave.

– termat e standartet dhe liria kontraktuale.

– zakonet & praktikat e pakodifikuara.

– zakonet & praktikat e kodifikuara.

– kontratat shteterore.

b) prezantimi I legjislacionit te aplikueshem mbi tregtine ne shqiperi.

Marrdheniet tregtare ne shqiperi rregullohen nga legjislacioni tregtar,praktikat lokale apo te pergjithshme tregtare dhe kodi civil.

a)      burime te jashtme te se drejtes tregtare: – konventa nderkombetare dhe ligjet model.

b)      Burimet te se drejtes nderkombetare tregtare apo te tregut nderkombetar.

Burimet e se drejtes nderkombetare jane tre:  1. e drejta nderkombetare: 2. e drejta kombetare: 3. lex marcatoria.

One Response to Personaliteti juridik I shoqerise tregtare.

  1. Alba says:

    E drjta tregtare Shqipare eshte nje e drejte qe eshte ne kodifikim e siper. A keni ndonje material ku shikohet ne menyre kritike kodifikimi i se drejtes tregtare dhe kryesisht roli i tregtarit?????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

twelve + 11 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles