Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Efektet e globalizimit në profesionin e avokatisë-Dokt.Arsiola Dyrmishi & Av. Erald Shushari

how-to-become-a-lawyer

 Globalizmi përfaqëson një dukuri komplekse që përfshin të gjitha sferat e jetës të njerëzve dhe të shteteve në të gjithë botën.Për më tepër,globalizmi nuk është një proces i së ardhmes,por një proces që ka filluar prej shumë kohësh tashmë. Sot dimensionet të cilat përbëjnë globalizmin janë: dimensioni politik, ekonomik, ideologjik dhe kulturor.Këto dimensione  kanë ndikim edhe në ndërtimin e sistemit juridik dhe në institutin e avokatisë. Pikërisht ndikimi i globalizimit  në  avokatinë  do të jetë edhe objekti i këtij studimi.Ky studim do të trajtoj nëpërmjet qasjes teorike dhe analizës kritike një element esencial të Shtetit të së Drejtës dhe sistemit gjyqësor,avokatinë si një profesion të pavarur. E rëndësishme është të niset nga një premisë,nëse globalizmi afekton avokatinë. Kësaj pyetje realiteti i ri i krijuar  i ka dhëne përgjigje pozitive tashmë. Globalizmi në profesionin e avokatisë shihet në dy aspekte,si një realitet fizik i veprimtarisë së studiove ligjore në hapësirën e tyre të veprimit dhe si një realitet juridik duke përfaqësuar tërësinë e ligjeve të cilat rregullojnë apo lejojnë një veprimtari të tillëTë nisur nga premisa e afektimit,avokatia shqiptare në mënyrë të pashmangshme do të përballet me të si mundësi ,por edhe si sfidë. Globalizmi e vendos profesionin  e avokatisë përballë shumë sfidave,që nuk janë vetëm strukturore,por kanë të bëjnë më së shumti  edhe me njohjen  e sistemeve  dhe normave ligjore të shteteve të huaja. Ky studim përfaqëson përpjekjen për ta konsideruar avokatinë shqiptare në një dimension global.Pjesa e parë e studimit do të trajtojë kriteret për ushtrimin e këtij profesioni,të konsideruara ato në krahasim me praktikat më të mira evropiane dhe botërore. Mandej duke nisur nga këto kritere sa të njëjta dhe të ndryshme do të analizohet nëse është gati avokatia shqiptare të veprojë në një botë “pa kufi”?Cilat janë sfidat në kuadrin e globalizmit ?Cila është qasja e ligjit shqiptar për avokatinë në lidhje me avokatët e huaj që kërkojnë të ushtrojnë këtë profesion në Shqipëri? Qëllimi i këtij studimi është që nëpërmjet evidentimit të sfidave të produktojë rekomandime konkrete për ta shndërruar profesionin e avokatisë në Shqipëri në një profesion që i përgjigjet trendeve aktuale të globalizmit dhe ndërkombëtarizimit,duke njohur dhe vlerësuar korrekt faktorët pengues në këtë drejtim. Studimi do të shkojë në koherencë me pyetjen nëse globalizmi mund të mbërrihet vetëm nëpërmjet masave ligjore(duke specifikuar ato dhe efektet respektive) apo kërkon masa komplekse si vet procesi që përfaqëson.

Ndërhyrja kryesore e personit të tretë, si lloj i ndërhyrjes vullnetare-Krenar TROCI

how-to-become-a-lawyer

 Instituti i ndërhyrjes së personit të tretë në proçesin gjyqësor civil ka një rëndësi të veçantë në të drejtën proçeduriale civile, në funksion të realizimit dhe konsolidimit të parimeve, në respekt të të cilave duhet të ushtrohet pushteti gjyqësor. Nuk mund të kemi një demokraci funksionale pa një sistem drejtësie të pavarur në një shtet të së drejtës, që garanton mbrojtje të lirive dhe të drejtave themelore të individit, si të drejta të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme, të cilat qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. Ky punim vjen si pjesë e shkëputur e një punimi më të gjërë mbi institutin e ndërhyrjes së personit të tretë, për të cilin kemi marrë përsipër të punojmë dhe vazhdojmë të punojmë, duke shpresuar të japim nje kontribut në ndihmë të përmirësimit të legjislacionit proçedurial.

Gjykatë e Lartë apo Kasacion?- Niazi Jaho

USSupCt1

Para disa ditësh lexova te faqet e një të përditshme një shkrim, që bënte fjalë për ndryshime të mundshme në Gjykatën e Lartë, në Gjykatën Kushtetuese, në KLD dhe në organin e Prokurorisë. Më vonë, po në një nga mediat tona lexoj: “Rikthehet pas 18 vitesh Gjykata e Kasacionit”, që ia dedikonte këtë masë një projekti të Ministrisë së Drejtësisë për Gjykatën e Lartë.Në të parin jepeshin në përgjithësi disa të dhëna, që të shtynin të mendoje se çfarë do të prekë reforma në organet e mësipërme kushtetuese të kësaj fushe, ndërsa në të dytin – çfarë masa po përgatiten të merren për një funksionim më të mirë posaçërisht të Gjykatës së Lartë, çka do të reflektohet edhe në Kodin e Procedurës Penale dhe në atë të Procedurës Civile, që ndodhen në procesin e reformimit.

Apeli kundërshtues dhe kundërshtimi i të tretit-Av. Dr. Agim I.Tartari

how-to-become-a-lawyer

1. Qysh në nenin 4.1 të Kushtetutës sonë thuhet se, baza dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit përcaktohen nga e drejta. Kjo do të thotë që veprimtaria e organeve shtetërore në Republikën e Shqipërisë është ajo e një shteti të së drejtës, d.m.th. e një shteti ku epërsinë e ka e drejta dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. Në kuptimin formal, shteti i së drejtës nënkupton ndarjen e pushteteve, parimin e ligjshmërisë dhe ekzistencën e një gjyqësori të pavarur, por këto parime nuk do mund të zbatoheshin po të mos ekzistonin edhe normat materiale kushtetuese dhe ligjore, që do ta bënin të detyrueshëm zbatimin e tyre. Kështu, për shembull, neni 15 i Kushtetutës sanksionon, se “Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik”, neni 17 sanksionon, se të drejtat dhe liritë e parashikuara nga Kushtetuta mund të kufizohen “vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve”, neni 18 parasheh se, të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe se askush nuk mund të diskriminohet për shkak gjinie, feje, etnie, gjuhe, bindjesh politike, fetare apo filozofike, përkatësie prindërore, gjendjeje ekonomike, arsimore, sociale etj., etj.

Për kufizimin e lirisë kontraktore- ILIR DHIMA

124238

Dëmet që i janë shkaktuan shtetit dhe shoqërisë shqiptare nga politikat pa kriter të privatizimeve dhe konçensioneve prej qeverisjes së mëparshme, pa dyshim që do të vazhdojnë edhe për shumë kohë të lënë gjurmë të thella në bilancet e jetës sonë ekonomike dhe sociale. Dhe, këtu nuk është fjala për privatizimin e ca ish fabrikave të industrisë së lehtë apo qoftë edhe ish uzina të industrisë mekanike, metalurgjike etj.Dëme të riparueshme, ndoshta për shumë kohë, më së shumti u adresohen veçanërisht dhënies së konçensioneve për shfrytëzimin e pasurive natyrore dhe në përgjithësi atyre në sektorët strategjikë. Vërtet që ekonomisë së varfër të këtij shteti i nevojiteshin edhe ato pak para të vjela, nëpërmjet një politike të tillë. Por, shpërdorimet që solli kjo e fundit me mungesën e fitimeve reale nga kjo pasuri e përbashkët, nuk mund të llogariten plotësisht, aq më pak brenda këtyre rradhëve. Ajo çka mund të konsiderohet si një pikënisje e këtij shpërdorimi masiv ka të bëjë me lidhjen e kontratave përkatëse. Si akte juridike, ato sigurisht që hartohen dhe zbatohen nga vullneti i lirë i palëve pjesëmarrëse në ‘to.

I dëmtuari në procedurën penale- Julian Gazeli

gjykata2

Nocioni i “dëmtuar”dhe “pozitë në procedurën penale”Personi e drejta personale apo materiale e të cilit është shkelur aporrezikuar me vepër penale, quhet i dëmtuar , me vepërpenale mund të jetë i dëmtuar si personi fizik ashtu edhe personijuridik. I dëmtuari është subjekt sekondar i procedurës penale me tëdrejta dhe detyrime të caktuara. I dëmtuari, të drejtat e tij nëprocedurën penale mund t’i realizoj vetë ose me ndihmën epërfaqësuesit ligjor, gjegjësisht të autorizuarit.Gjithashtu, i dëmtuari mund të jetë paditësi i autorizuar: paditësi privat (te veprat penale tëcilat ndiqen me padi private) apo paditësi subsidiar (te veprat penale tëcilat ndiqen sipas detyrës zyrtare). Gjithashtu i dëmtuari ka të drejtë qëpropozimin t’ia paraqes prokurorit publik për ndjekje të veprës penalee cila ndiqet sipas propozimit.

Ndërvarësia gjyqësore-Vasil Bendo

USSupCt1

Fillimisht pati një bllokim mbi trevjeçar kuvendor për miratimin e Ligjit për Gjykatat Administrative, megjithë presionin ndërkombëtar mbi vendin tonë, duke u vënë si kusht miratimi i ketij ligji për akordimin Shqipërisë të statusit kandidat për anëtar në BE. Në vijim, u bë një miratim i menjëhershëm brenda ditës i këtij Ligji, pa përfillur oponencën konstruktive të mendimit profesional të faktorit të brendshëm, duke anashkaluar rekomandimet e asistentëve ndërkombëtarë të fushës, që kanë dhënë ndihmese të pazakontë në reformimin e sistemit tonë të drejtësisë administrative.Më tej, më 4 Nëntor 2013 nisi funksionimi i paorganizuar i gjykatave administrative trishkallëshe, kur me propozimin e KLD-së dhe me dekretimin e Presidentit të republikës u vendos nisja e gjykimit administrativ “të pavarur” në vendin tonë. Së fundi, një fillim i pasuksesshëm i gjykatave administrative në Shqipëri, për shkak të ndërvarësisë gjyqësore dhe pavarësisht synimeve pozitive të politikës ligjvënëse shqiptare.

Metodika e hetimit të vrasjes- Vjola Prifti

murder_mystery-puzzle

Kriminalistika e studion vepren penale të vrasjës si një tërësi të dhënash qëndihmojnë në zbulimin, hetimin dhe gjykimin e kësaj vepre, këto të dhëna kanë të bëjnë me kryerjen ezbulimin e veprave penale, metodat e kërqyrjes, si dhe metodat e zbulimit të vrasjeve, plagosjës etj.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles