Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Ndërhyrja kryesore e personit të tretë, si lloj i ndërhyrjes vullnetare-Krenar TROCI

how-to-become-a-lawyer

 Instituti i ndërhyrjes së personit të tretë në proçesin gjyqësor civil ka një rëndësi të veçantë në të drejtën proçeduriale civile, në funksion të realizimit dhe konsolidimit të parimeve, në respekt të të cilave duhet të ushtrohet pushteti gjyqësor. Nuk mund të kemi një demokraci funksionale pa një sistem drejtësie të pavarur në një shtet të së drejtës, që garanton mbrojtje të lirive dhe të drejtave themelore të individit, si të drejta të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme, të cilat qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik. Ky punim vjen si pjesë e shkëputur e një punimi më të gjërë mbi institutin e ndërhyrjes së personit të tretë, për të cilin kemi marrë përsipër të punojmë dhe vazhdojmë të punojmë, duke shpresuar të japim nje kontribut në ndihmë të përmirësimit të legjislacionit proçedurial.

Gjykatë e Lartë apo Kasacion?- Niazi Jaho

USSupCt1

Para disa ditësh lexova te faqet e një të përditshme një shkrim, që bënte fjalë për ndryshime të mundshme në Gjykatën e Lartë, në Gjykatën Kushtetuese, në KLD dhe në organin e Prokurorisë. Më vonë, po në një nga mediat tona lexoj: “Rikthehet pas 18 vitesh Gjykata e Kasacionit”, që ia dedikonte këtë masë një projekti të Ministrisë së Drejtësisë për Gjykatën e Lartë.Në të parin jepeshin në përgjithësi disa të dhëna, që të shtynin të mendoje se çfarë do të prekë reforma në organet e mësipërme kushtetuese të kësaj fushe, ndërsa në të dytin – çfarë masa po përgatiten të merren për një funksionim më të mirë posaçërisht të Gjykatës së Lartë, çka do të reflektohet edhe në Kodin e Procedurës Penale dhe në atë të Procedurës Civile, që ndodhen në procesin e reformimit.

Apeli kundërshtues dhe kundërshtimi i të tretit-Av. Dr. Agim I.Tartari

how-to-become-a-lawyer

1. Qysh në nenin 4.1 të Kushtetutës sonë thuhet se, baza dhe kufijtë e veprimtarisë së shtetit përcaktohen nga e drejta. Kjo do të thotë që veprimtaria e organeve shtetërore në Republikën e Shqipërisë është ajo e një shteti të së drejtës, d.m.th. e një shteti ku epërsinë e ka e drejta dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut. Në kuptimin formal, shteti i së drejtës nënkupton ndarjen e pushteteve, parimin e ligjshmërisë dhe ekzistencën e një gjyqësori të pavarur, por këto parime nuk do mund të zbatoheshin po të mos ekzistonin edhe normat materiale kushtetuese dhe ligjore, që do ta bënin të detyrueshëm zbatimin e tyre. Kështu, për shembull, neni 15 i Kushtetutës sanksionon, se “Të drejtat dhe liritë themelore të njeriut janë të pandashme, të patjetërsueshme e të padhunueshme dhe qëndrojnë në themel të të gjithë rendit juridik”, neni 17 sanksionon, se të drejtat dhe liritë e parashikuara nga Kushtetuta mund të kufizohen “vetëm me ligj për një interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të të tjerëve”, neni 18 parasheh se, të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe se askush nuk mund të diskriminohet për shkak gjinie, feje, etnie, gjuhe, bindjesh politike, fetare apo filozofike, përkatësie prindërore, gjendjeje ekonomike, arsimore, sociale etj., etj.

Për kufizimin e lirisë kontraktore- ILIR DHIMA

124238

Dëmet që i janë shkaktuan shtetit dhe shoqërisë shqiptare nga politikat pa kriter të privatizimeve dhe konçensioneve prej qeverisjes së mëparshme, pa dyshim që do të vazhdojnë edhe për shumë kohë të lënë gjurmë të thella në bilancet e jetës sonë ekonomike dhe sociale. Dhe, këtu nuk është fjala për privatizimin e ca ish fabrikave të industrisë së lehtë apo qoftë edhe ish uzina të industrisë mekanike, metalurgjike etj.Dëme të riparueshme, ndoshta për shumë kohë, më së shumti u adresohen veçanërisht dhënies së konçensioneve për shfrytëzimin e pasurive natyrore dhe në përgjithësi atyre në sektorët strategjikë. Vërtet që ekonomisë së varfër të këtij shteti i nevojiteshin edhe ato pak para të vjela, nëpërmjet një politike të tillë. Por, shpërdorimet që solli kjo e fundit me mungesën e fitimeve reale nga kjo pasuri e përbashkët, nuk mund të llogariten plotësisht, aq më pak brenda këtyre rradhëve. Ajo çka mund të konsiderohet si një pikënisje e këtij shpërdorimi masiv ka të bëjë me lidhjen e kontratave përkatëse. Si akte juridike, ato sigurisht që hartohen dhe zbatohen nga vullneti i lirë i palëve pjesëmarrëse në ‘to.

I dëmtuari në procedurën penale- Julian Gazeli

gjykata2

Nocioni i “dëmtuar”dhe “pozitë në procedurën penale”Personi e drejta personale apo materiale e të cilit është shkelur aporrezikuar me vepër penale, quhet i dëmtuar , me vepërpenale mund të jetë i dëmtuar si personi fizik ashtu edhe personijuridik. I dëmtuari është subjekt sekondar i procedurës penale me tëdrejta dhe detyrime të caktuara. I dëmtuari, të drejtat e tij nëprocedurën penale mund t’i realizoj vetë ose me ndihmën epërfaqësuesit ligjor, gjegjësisht të autorizuarit.Gjithashtu, i dëmtuari mund të jetë paditësi i autorizuar: paditësi privat (te veprat penale tëcilat ndiqen me padi private) apo paditësi subsidiar (te veprat penale tëcilat ndiqen sipas detyrës zyrtare). Gjithashtu i dëmtuari ka të drejtë qëpropozimin t’ia paraqes prokurorit publik për ndjekje të veprës penalee cila ndiqet sipas propozimit.

Ndërvarësia gjyqësore-Vasil Bendo

USSupCt1

Fillimisht pati një bllokim mbi trevjeçar kuvendor për miratimin e Ligjit për Gjykatat Administrative, megjithë presionin ndërkombëtar mbi vendin tonë, duke u vënë si kusht miratimi i ketij ligji për akordimin Shqipërisë të statusit kandidat për anëtar në BE. Në vijim, u bë një miratim i menjëhershëm brenda ditës i këtij Ligji, pa përfillur oponencën konstruktive të mendimit profesional të faktorit të brendshëm, duke anashkaluar rekomandimet e asistentëve ndërkombëtarë të fushës, që kanë dhënë ndihmese të pazakontë në reformimin e sistemit tonë të drejtësisë administrative.Më tej, më 4 Nëntor 2013 nisi funksionimi i paorganizuar i gjykatave administrative trishkallëshe, kur me propozimin e KLD-së dhe me dekretimin e Presidentit të republikës u vendos nisja e gjykimit administrativ “të pavarur” në vendin tonë. Së fundi, një fillim i pasuksesshëm i gjykatave administrative në Shqipëri, për shkak të ndërvarësisë gjyqësore dhe pavarësisht synimeve pozitive të politikës ligjvënëse shqiptare.

Metodika e hetimit të vrasjes- Vjola Prifti

murder_mystery-puzzle

Kriminalistika e studion vepren penale të vrasjës si një tërësi të dhënash qëndihmojnë në zbulimin, hetimin dhe gjykimin e kësaj vepre, këto të dhëna kanë të bëjnë me kryerjen ezbulimin e veprave penale, metodat e kërqyrjes, si dhe metodat e zbulimit të vrasjeve, plagosjës etj.

Aktet ndërkombëtare për të drejtën e autorit- Dorina Gjipali

Scales-of-Justice_iStock_Feature

Nga vetë natyra e tyre ligjet për të drejtën e autorit vendosin pozita ligjore dhe mbrojnë interesat e krijuesve, interpretuesve, prodhuesve dhe tregtuesve të veprave artistike, si dhe të konsumatorëve të këtyre veprave. Nga ana tjetër, këto ligje duhet të arrijnë një ekuilibër midis lirisë për informacion Ekuilibri midis lirisë për informacion dhe të drejtës për pronë, është i domosdoshëm si për t’i siguruar një të drejtë të kënaqshme publikut për të shijuar veprat artistike, ashtu edhe për të respektuar të drejtën e individit për të pasur një pronë, në këtë rast e drejta e autorit.Pare nen kete kendveshtrim, ekzistojnë një sërë konventash, e marrëveshjesh të cilat kanë si objekt të tyre të drejtën e autorit dhe pronësinë intelektuale.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles