Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Për kufizimin e lirisë kontraktore- ILIR DHIMA

124238

Dëmet që i janë shkaktuan shtetit dhe shoqërisë shqiptare nga politikat pa kriter të privatizimeve dhe konçensioneve prej qeverisjes së mëparshme, pa dyshim që do të vazhdojnë edhe për shumë kohë të lënë gjurmë të thella në bilancet e jetës sonë ekonomike dhe sociale. Dhe, këtu nuk është fjala për privatizimin e ca ish fabrikave të industrisë së lehtë apo qoftë edhe ish uzina të industrisë mekanike, metalurgjike etj.Dëme të riparueshme, ndoshta për shumë kohë, më së shumti u adresohen veçanërisht dhënies së konçensioneve për shfrytëzimin e pasurive natyrore dhe në përgjithësi atyre në sektorët strategjikë. Vërtet që ekonomisë së varfër të këtij shteti i nevojiteshin edhe ato pak para të vjela, nëpërmjet një politike të tillë. Por, shpërdorimet që solli kjo e fundit me mungesën e fitimeve reale nga kjo pasuri e përbashkët, nuk mund të llogariten plotësisht, aq më pak brenda këtyre rradhëve. Ajo çka mund të konsiderohet si një pikënisje e këtij shpërdorimi masiv ka të bëjë me lidhjen e kontratave përkatëse. Si akte juridike, ato sigurisht që hartohen dhe zbatohen nga vullneti i lirë i palëve pjesëmarrëse në ‘to.

I dëmtuari në procedurën penale- Julian Gazeli

gjykata2

Nocioni i “dëmtuar”dhe “pozitë në procedurën penale”Personi e drejta personale apo materiale e të cilit është shkelur aporrezikuar me vepër penale, quhet i dëmtuar , me vepërpenale mund të jetë i dëmtuar si personi fizik ashtu edhe personijuridik. I dëmtuari është subjekt sekondar i procedurës penale me tëdrejta dhe detyrime të caktuara. I dëmtuari, të drejtat e tij nëprocedurën penale mund t’i realizoj vetë ose me ndihmën epërfaqësuesit ligjor, gjegjësisht të autorizuarit.Gjithashtu, i dëmtuari mund të jetë paditësi i autorizuar: paditësi privat (te veprat penale tëcilat ndiqen me padi private) apo paditësi subsidiar (te veprat penale tëcilat ndiqen sipas detyrës zyrtare). Gjithashtu i dëmtuari ka të drejtë qëpropozimin t’ia paraqes prokurorit publik për ndjekje të veprës penalee cila ndiqet sipas propozimit.

Ndërvarësia gjyqësore-Vasil Bendo

USSupCt1

Fillimisht pati një bllokim mbi trevjeçar kuvendor për miratimin e Ligjit për Gjykatat Administrative, megjithë presionin ndërkombëtar mbi vendin tonë, duke u vënë si kusht miratimi i ketij ligji për akordimin Shqipërisë të statusit kandidat për anëtar në BE. Në vijim, u bë një miratim i menjëhershëm brenda ditës i këtij Ligji, pa përfillur oponencën konstruktive të mendimit profesional të faktorit të brendshëm, duke anashkaluar rekomandimet e asistentëve ndërkombëtarë të fushës, që kanë dhënë ndihmese të pazakontë në reformimin e sistemit tonë të drejtësisë administrative.Më tej, më 4 Nëntor 2013 nisi funksionimi i paorganizuar i gjykatave administrative trishkallëshe, kur me propozimin e KLD-së dhe me dekretimin e Presidentit të republikës u vendos nisja e gjykimit administrativ “të pavarur” në vendin tonë. Së fundi, një fillim i pasuksesshëm i gjykatave administrative në Shqipëri, për shkak të ndërvarësisë gjyqësore dhe pavarësisht synimeve pozitive të politikës ligjvënëse shqiptare.

Metodika e hetimit të vrasjes- Vjola Prifti

murder_mystery-puzzle

Kriminalistika e studion vepren penale të vrasjës si një tërësi të dhënash qëndihmojnë në zbulimin, hetimin dhe gjykimin e kësaj vepre, këto të dhëna kanë të bëjnë me kryerjen ezbulimin e veprave penale, metodat e kërqyrjes, si dhe metodat e zbulimit të vrasjeve, plagosjës etj.

Aktet ndërkombëtare për të drejtën e autorit- Dorina Gjipali

Scales-of-Justice_iStock_Feature

Nga vetë natyra e tyre ligjet për të drejtën e autorit vendosin pozita ligjore dhe mbrojnë interesat e krijuesve, interpretuesve, prodhuesve dhe tregtuesve të veprave artistike, si dhe të konsumatorëve të këtyre veprave. Nga ana tjetër, këto ligje duhet të arrijnë një ekuilibër midis lirisë për informacion Ekuilibri midis lirisë për informacion dhe të drejtës për pronë, është i domosdoshëm si për t’i siguruar një të drejtë të kënaqshme publikut për të shijuar veprat artistike, ashtu edhe për të respektuar të drejtën e individit për të pasur një pronë, në këtë rast e drejta e autorit.Pare nen kete kendveshtrim, ekzistojnë një sërë konventash, e marrëveshjesh të cilat kanë si objekt të tyre të drejtën e autorit dhe pronësinë intelektuale.

Eksproprijimi dhe efektet e tij bazuar në ligjin e aplikueshëm të Republikës së Kosovës -Rexhep Zebica

Eksproprijimi apo shpronësimi është njëra nga format e kalimit të pronës private në atë shtetërore, e që për qëllim kryesor ka realizimin apo plotësimin e nevojave të përgjithshme që bëhen në interes të të gjithë qytetarëve e që ndryshe njihen edhe si të mira të përgjithshme, dhe për të cilin ekziston kompensimi i caktuar. Kalimi i pronësisë nga prona private në atë shtetërore bëhet edhe në mënyra të tjera siç janë konfiskimi, nacionalizimi apo reforma agrare që ka qenë në të kaluarën[1].Çdo shoqëri apo shtet demokratik eksproprijimin, e përdorë si mjet për të fituar qasje në pronën private në mënyrë që atë ta shfrytëzoj për interes të përgjithshëm por gjithherë me një kompensim adekuat dhe të menjëhershëm. Edhe në praktiken ndërkombëtare, për shpronësimin e pronës private merren parasysh tre faktorë kryesor e që janë: baza ligjore për eksproprijim, pastaj interesi publik si dhe kompensimi.

Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe risitë e saj- Erdit Lena

486355_409632272440919_1089903136_n

Mbas luftës së dytë botërore u rrit nevoja për të krijuar juridiksione me natyrë ndërkombëtare që do të hetonin dhe gjykonin një kategori të caktuar veprash penale, me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që kishin kërcënuar paqen, sigurinë dhe mirëqënien botërore duke tronditur thellë ndërgjegjen e njerëzimit.

Gjykata e Lartë dhe karriera gjyqësore

USSupCt1

Kohët e fundit po zhvillohet një debat i gjerë mbi ndryshimet në ligjin për Gjykatën e Lartë. Janë shtruar çështje të tilla, si, nëse duhet të jetë Gjykata e Lartë një gjykatë karriere, nëse duhet të votohet gjyqtarët e Gjykatës së Lartë me shumicë të cilësuar etj.Është e rëndësishme që opinioni publik të njihet edhe me këndvështrimin e profesionistëve të ligjit, përtej atij të politikës.  Gjyqësori është ajo degë e qeverisjes që ka fuqi për të vendosur mbi konfliktet ligjore.  Funksioni kryesor i gjyqtarëve është të gjykojnë mbi kuptimin e ligjit, në kuptimin që ata e “interpretojnë” ose “ndërtojnë” ligjin.  Do të ishte iluzion, gjë që ka rezultuar që në kohën e Napoleon Bonapartit, që të mendohej se gjyqtarët do të mund të zgjidhnin çështjet thjesht dhe vetëm duke zbatuar ligjin “germë për germë”, sepse nuk ka ligj, term ligjor ose parim që të ketë një kuptim të qartë.  Në praktikë, gjyqtarët imponojnë kuptimin mbi një ligj me anë të procesit të “ndërtimit”/”interpretimit”.  E pra, çështja kyç që shtrohet është se kush rekrutohet gjyqtar dhe kjo, nga ana e saj, ka lidhje me atë se si rekrutohen ata.  Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, që në shkallë hierarkike bëjnë interpretimin përfundimtar dhe të unifikuar të ligjit.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles