Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Urdhëri Europian i Arrestit-Silvana Jakaj

white-collar-crime-1

 1-Konteksti historik, social dhe juridik në të cilin u miratuaUrdhëri Europian i Ndalimit

Traktati i ekstradimit mes Spanjës dhe Italisë, përfaqësonparaardhësin e instrumentit juridik të miratuar në  Laeken, Urdhëri europian i ndalimit. Për të zgjidhur problematikën e ekstradimit të shtetasve italianë nga Spanja, pjesa më e madhe e tyre të akuzuar për krime të kryera nga mafia, të gjykuar në Itali in absentia, kryeministri i atëhershem Italian dhe homologu i tij spanjoll firmosën traktatin e lartpërmendur me qëllim që të thjeshtonin procedurën klasike të  ekstradimit mes tyre. Sipas këtij traktati procedura e ekstradimit zëvendësohet me një procedure dorëzimi, e cila do të zbatohej mes tyre për një numër të kufizuar dhe të rënda krimesh. Është pikërisht ky traktat që sherbeu si pikë referimi për të jetësuar idenë europiane për një procedure më të thjeshtë e efikase në luftën kundër krimit ndërkufitar, organizatave kriminale dhe terrorizmit.Në takimin e zhvilluar në Tampere(Finlande)më tetor 1999, Këshilli europian nëpërmjet shefave të shteteve dhe qeverive, prezantoi parimin e njohjes reciproke të vendimeve ,si një parim themelor i cili duhet të udhëheqë babashkëpunimin europian në fushën gjyqësore(penale). Në vijim të këtij takimi Këshilli vendosi zëvendësimin  e procedurave formale të ekstradimit me një sistem më efikas dhe më të shpejtë  të dorëzimit të personit të kërkuar. Si bazë ligjore për këtë sherbeu Traktati i Amsterdamit i cili parashikon si objektiv parësor të BE-së krijimin e një hapësire lirie,sigurie dhe drejtësie.Realizimi i kësaj aspirate kërkon si një premisë të domosdoshme një hapësire gjyqësore të përbashkët,në të cilën qytetarët europianë ti drejtohen organeve tëdrejtësisë se një shteti anëtar ,njesoj si shtetetit të vet.

Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe risitë e saj- Erdit Lena

New Picture

Mbas luftës së dytë botërore u rrit nevoja për të krijuar juridiksione me natyrë ndërkombëtare që do të hetonin dhe gjykonin një kategori të caktuar veprash penale, me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që kishin kërcënuar paqen, sigurinë dhe mirëqënien botërore duke tronditur thellë ndërgjegjen e njerëzimitKjo nevojë u pasqyrua në mjaft përpjekje të materializuara në akte juridike ndërkombëtare të tilla si;

Akti normativ dhe Gjykata Kushtetuese-Ervin Sulko

kushtetuta2

Shkrimi i ketij artikulli mori shkas nga zhvillimet politike aktuale në vendin tonë lidhur me debatin politik mbi aktin normativ të nxjerrë nga Qeveria, i cili shtyn me gjashtë muaj hyrjen në fuqi të ligjit të ri për statusin e nëpunësit civil, (ligji n. 152/2013) në muajin prill. Ndërkaq kjo çështje shkoi përpara Gjykatës Kushtetuese me nismën e 1/5 të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, deputet të opozitës aktuale parlamentare, e cila vendosi me Vendimin nr. 5 dt. 05.02.2014. Përtej nuancave politike, kjo çështje kushtetuese ka një rëndësi të veçantë kërkimore e shkencore, sidomos për konstitucionalistët në lidhje me kontrollin kushtetues të tij.

Hetimi administrativ i veprave penale të korrupsionit të kryera nga zyrtarë publik-Av. Ermira DHIMA

images

“Çdo njeri i veshur me pushtet priret të abuzojë me të. . ”(Monteskje)

Një ndër formulat më të suksesshme në funksionimin e demokracisë, ndoshta më e mira që njohim deri më sot është ndarja dhe balanca e pushteteve. Ky parim tashmë është i vjetër në historinë moderne të shteteve, por edhe më i brishti. Për shumë pushteti konsiderohet një sëmundje. Ka shijen e çdo gjëje që vështirë një person apo një grup personash do dëshironte të hiqte dorë. Historia ka treguar se mund të jetë fatal nëse nuk limitohet. Po aq në historinë e njerëzimit njihen sisteme të mira ligjore, ku të gjitha mekanizmat funksionojnë në bazë të rregullave të shkruara dhe miratuara sipas procedurës së kërkuar-askush nuk shkel ligjin, kushdo që e bën dënohet. Gjithsesi, Evropa e Bashkuar e ditëve tona, ajo në të cilën kemi shprehur angazhim dhe dëshirë për t’u bërë pjesë, na mëson se vetëm kaq nuk mjafton. Rregulli i Evropës së sotme është i thjeshtë; ligji duhet të jetë i mirë, sipas disa standardeve të caktuara, të këtë përmbushur disa kritere dhe të jetë i aftë të prodhojë rezultate konkrete në një shtet funksional të së drejtës. Thënë ndryshe, një kompleks ligjesh të mira janë baza dhe garancia për pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit, për një administratë profesionale, të papolitizuar dhe transparente, pra janë baza e “Shtetit ligjor dhe të së drejtës”. Kërcënim serioz për “Shtetin ligjor” përbën pikërisht korrupsioni në llojet dhe format nga më të ndryshmet.

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë–Erdit Lena

New Picture

 Nocione të përgjithshme mbi marrëdhëniet ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe legjislacionit shtetëror; Sistemet rregullatore.

Kushtetutat bashkëkohore, si akte juridike themelore të çdo shteti, në tekstin e së cilave përfshihet dhe katalogu i lirive dhe të drejtave të njeriut, angazhohen të përcaktojnë, ndër të tjera, edhe marrëdhëniet reciproke midis të drejtës ndërkombëtare dhe legjislacionit të brëndshëm të atij shteti. Doktrina e së drejtës kushtetuese jep një përgjigje të qartë për sa i takon vëndit që zënë normat e së drejtës ndërkombëtare në hierarkinë e burimeve të brëndshme. Kjo doktrine juridike përcakton dhe sistemet rregullatore që bëjnë të mundur edhe bashkekzistencen e të dy sistemeve të së drejtës. Në teorine e të drejtës kushtetuese njihen dy modele sistemesh që përkufizojnë raportet midis rendit juridik të brëndshëm dhe atij nderkombëtar.

Pushteti gjyqësor dhe parimet e funksionimit të tij

Funksioni gjyqësor është njëri prej funksioneve të shtetit, që garanton mbikëqyrjen dhe mbrojtjen e normave ktyesore të vendosura në saj të funksionit ligjvënës, me qëllim që të realizojë zhvillimin e një jetë të rregullt sociale. Sanksionimi në Kushtetutë i procesit të rregullt ligjor “Liria, prona dhe të drejtat e njohura me Kushtetutë e me ligj nukmund të cënohen pa një proces të rregull ligjor” (neni 42) i jep mundësinë kujtdo që t’i drejtohet gjykatës nëse mendon se organet publike, individët ose subjekte të tjera kanë cënuar një interes të tyre të ligjshëm.Gjykatat janë organet kompetente që nëpërmjet një procesi të drejtë e publik, gjykojnë faktet e veprimet që konsiderohen se kanë shkelur interesa të ligjshme të qytetarit ose të subjekteve të tjera dhe mbi bazën e tij japin drejtësi. Për zgjidhjen e konflikteve gjyqtari bazohet në përmbajtjen e ligjit.Sipas objektit të gjykimit njihen tre juridiksione: juridiksioni civil, penal dhe administrativ. Në mjaft shtete shtohet edhe juridiksioni kushtetues, gjë që mbetet jashtë funksionit gjyqësor në disa shtete të tjerë si në rastin e Shqipërisë.

Reforma në drejtësi dhe progres raporti i BE-së-Ervin Sulko

Në muajin tetor 2013, Komisioni Europian publikoi progres raportin për Shqipërinë, ku përveç disa vlerësimeve minimaliste të zhvillimit, të cilat vijnë edhe si rrjedhojë e gjuhës diplomatike në këto raste, mbizotëron një frymë e qartë pakënaqësie ose e mosarritjes së standardeve të kërkuara për integrimin në BE.Kjo kuptohet fare lehtë, në shprehjet që dominojnë pjesën më të madhe të progres raportit si, “progres i kufizuar”, “ende mbetet shumë për t’u bërë” ose “megjithë përpjekjet e vazhdueshme mbetet problem…”Procesi i integrimit europian si një proces mjaft kompleks dhe gjithëpërfshirës trajton një sërë kriteresh e standardesh, por ne do të ndalemi tek disa nga kriteret më të rëndësishme në lidhje me sistemin e drejtësisë, si një kriter thelbësor për forcimin e shtetit demokratik në vendin tonë.Rëndësia e këtij argumenti është tejet e rëndësishme, pasi hyn në kriteret bazike për integrimin e vendit  në BE, kriter i cili u trjatua gjerësisht në Konferencën Shkencore të organizuar në Universitetin Ndërkombëtar të Tiranës në muajin dhjetor.

Nevoja për një Këshill Shteti apo Këshill Legjislativ?!-Ylli Bufi

bufi

Procesi legjislativ është një proces kompleks ndërveprimi dhe bashkëpunimi të institucioneve të ndryshme që marrin pjesë në hartimin e legjislacionit. Pamvarësisht nga shumëllojshmëria e formave dhe metodave të ndjekura hapat kryesore të këtij procesi janë: hartimi paraprak, konsultimi midis autoriteteve qeveritare, konsultimi me aktorët jashtë qeverisë, diskutimi dhe miratimi nga Këshilli i Ministrave, procedura parlamentare, shpallja nga Presidenti dhe botimi në gazetën zyrtare. Kur flitet për procesin ligjvënës zakonisht nënkuptohet pjesa e procedurës parlamentare. Në fakt, ajo është një hallkë e procesit legjislativ, e lidhur në zinxhir me hallkat e tjera. Pjesa e parë e procesit legjislativ, deri në fillimin e procedurës parlamentare, realizohet nga Këshilli i Ministrave.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?