Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Çfarë mbartin plot ndërhyrje në Kodin Penal?- Ilir Dhima

98921_15

Që prej disa javësh po artikulohet nga përfaqësuesit e mazhorancës qeverisëse mundësia për ndërhyrje në legjislacionin penal. Në fillim është folur për t’u parashikuar ndëshkueshmëria e veprave pemale të korrupsionit dhe shpërdorimit të detyrës edhe nëpërmjet sekuestrimit të pasurive të fituara në rrugë kriminale. Më pas, kur aksidentet automobilistike me pasojë vdekjet dhe plagosjet e shumë qytetarëve vazhduen të mbeten një makth për gjithë shoqërinë sonë, nuk mungoi së shprehuri edhe nisma për sanksionim të dënimit me burg të drejtuesve të mjeteve motorike që kapen nga organet e policisë së shtetit, duke i ngarë ato në gjendje të dehur apo pa patentë etj.
Parashikimet legjislative të dënimeve të tilla, në kushtet kur ekziston vullneti politik për t’i lënë vend sundimit të ligjit, si një parakusht i ekzistencës së shtetit të së drejtës, sigurisht që janë masa të domosdoshme dhe efikase për uljen e kriminalitetit. Por, ndërkohë, ato mbartin edhe dukuri të dëmshme në vazhdën e plot ndryshimeve në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë.Në të vërtetë, këto ndërhyrje filluan të bëhen vetëm një vit pas miratimit të Kodit, më 1 qershor 1995, nëpëpmjet ligjit nr. 8175, datë 23.11.1996 (që atëhere u trumbetua si një reformë e rëndësishme në kuadër të luftës kundër kriminalitetit).

Fyerja dhe shpifja, edhe ligjërisht të dënueshme.- Ilir Dhima

98921_15

Me nisjen e ndryshimeve të gjithanshme në Shqipërinë e fundit të shekullit të kaluar dukej e arësyeshme, thelbësore dhe immediate kërkesa e saj për aderimin, veç të tjerash, edhe në Deklaratën Universale të të Drejtave të Njeriut (1948) dhe në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966). Dhe, një nga faktorët kryesorë që e shtynë publikun shqiptar të mirëpriste me entusiazëm pranimin e këtyre dokumenteve është vlerësuar referimi i tyre te respektimi i ‘dinjitetit imanent të njeriut’, term ky që në Perëndim është bërë prej disa dekadash rresht kategoria themelore e instrumentavë normativë si në sistemin global, ashtu edhe në sistemet rajonalë dhe në ato shtetërorë.

Kushtetuesja e dy standardeve-Oltion Spiro

Oltion_Spiro

Brenda një viti, Gjykata Kushtetuese, gardiania e “dokumentit themeltar të shtetit”, siç e përsërit vetë ajo pa kriter, ka dhënë dy vendime që kundërshtojnë njëri-tjetrin. Por situata më e habitshme nuk është vetëm fakti i një inkoherence të dëmshme për këtë Gjykatë që nuk mund të luajë kaq shpesh me jurisprudencën e saj, por edhe fakti se asnjëri prej këtyre dy vendimeve nuk të lë me përshtypjen se padrejtësia është ndrequr, ose fundja dinjiteti i Kushtetutës dhe i shtetit të së drejtës është vënë në vend. Arsyeja e kësaj amullie është e qartë. Duke patur një nivel partishmërie shumë të lartë, një politizim dhe ndërgjegjësim shoqëror shumë të ulët, është shumë e lehtë të biesh në arbitraritet.Vendimi i Gjykatës Kushtetuese për shfuqizimin e Aktit Normativ për nëpunësin civil krijon disa dispozita kushtetuese që në fakt nuk gjejnë mbështetje në tekstin e Kushtetutës dhe de facto, rishkruajnë pjesë të saj, që kanë të bëjnë me nxjerrjen e akteve normative nga Këshilli i Ministrave. Duke dashur të mbrojë të shenjtën ndarje të pushteteve, Gjykata Kushtetuese ka shkelur në fakt në një prerogativë që Kushtetuta ia ka rezervuar Qeverisë, atë të nxjerrjes së akteve normative, sipas kushteve që parashikon vetë Kushtetuta.Gjykata Kushtetuese tenton të mbrojë pushtetin legjislativ nga shkeljet që mund t’i bëjë pushteti ekzekutiv, por në vend që të shikojë rast pas rasti shkeljet që ky i fundit mund të bëjë, duke tërhequr  dhe një vëmendje më të madhe të Kuvendit ndaj të drejtave që ai ka, Gjykata Kushtetuese thjesht dhe vetëm i heq disa të drejta Qeverisë, të garantuara me Kushtetutë. Gjykata Kushtetuese, me pak fjalë, nuk mbron kontrollin parlamentar mbi aktet normative të qeverisë, por ndalon qeverinë të nxjerrë akte normative, duke e bërë faktikisht nenin 101 të Kushtetutës, që lidhet me aktet normative, pjesërisht të pazbatueshëm.

Urdhëri Europian i Arrestit-Silvana Jakaj

white-collar-crime-1

 1-Konteksti historik, social dhe juridik në të cilin u miratuaUrdhëri Europian i Ndalimit

Traktati i ekstradimit mes Spanjës dhe Italisë, përfaqësonparaardhësin e instrumentit juridik të miratuar në  Laeken, Urdhëri europian i ndalimit. Për të zgjidhur problematikën e ekstradimit të shtetasve italianë nga Spanja, pjesa më e madhe e tyre të akuzuar për krime të kryera nga mafia, të gjykuar në Itali in absentia, kryeministri i atëhershem Italian dhe homologu i tij spanjoll firmosën traktatin e lartpërmendur me qëllim që të thjeshtonin procedurën klasike të  ekstradimit mes tyre. Sipas këtij traktati procedura e ekstradimit zëvendësohet me një procedure dorëzimi, e cila do të zbatohej mes tyre për një numër të kufizuar dhe të rënda krimesh. Është pikërisht ky traktat që sherbeu si pikë referimi për të jetësuar idenë europiane për një procedure më të thjeshtë e efikase në luftën kundër krimit ndërkufitar, organizatave kriminale dhe terrorizmit.Në takimin e zhvilluar në Tampere(Finlande)më tetor 1999, Këshilli europian nëpërmjet shefave të shteteve dhe qeverive, prezantoi parimin e njohjes reciproke të vendimeve ,si një parim themelor i cili duhet të udhëheqë babashkëpunimin europian në fushën gjyqësore(penale). Në vijim të këtij takimi Këshilli vendosi zëvendësimin  e procedurave formale të ekstradimit me një sistem më efikas dhe më të shpejtë  të dorëzimit të personit të kërkuar. Si bazë ligjore për këtë sherbeu Traktati i Amsterdamit i cili parashikon si objektiv parësor të BE-së krijimin e një hapësire lirie,sigurie dhe drejtësie.Realizimi i kësaj aspirate kërkon si një premisë të domosdoshme një hapësire gjyqësore të përbashkët,në të cilën qytetarët europianë ti drejtohen organeve tëdrejtësisë se një shteti anëtar ,njesoj si shtetetit të vet.

Gjykata Ndërkombëtare Penale dhe risitë e saj- Erdit Lena

New Picture

Mbas luftës së dytë botërore u rrit nevoja për të krijuar juridiksione me natyrë ndërkombëtare që do të hetonin dhe gjykonin një kategori të caktuar veprash penale, me rrezikshmëri të lartë shoqërore, që kishin kërcënuar paqen, sigurinë dhe mirëqënien botërore duke tronditur thellë ndërgjegjen e njerëzimitKjo nevojë u pasqyrua në mjaft përpjekje të materializuara në akte juridike ndërkombëtare të tilla si;

Akti normativ dhe Gjykata Kushtetuese-Ervin Sulko

kushtetuta2

Shkrimi i ketij artikulli mori shkas nga zhvillimet politike aktuale në vendin tonë lidhur me debatin politik mbi aktin normativ të nxjerrë nga Qeveria, i cili shtyn me gjashtë muaj hyrjen në fuqi të ligjit të ri për statusin e nëpunësit civil, (ligji n. 152/2013) në muajin prill. Ndërkaq kjo çështje shkoi përpara Gjykatës Kushtetuese me nismën e 1/5 të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, deputet të opozitës aktuale parlamentare, e cila vendosi me Vendimin nr. 5 dt. 05.02.2014. Përtej nuancave politike, kjo çështje kushtetuese ka një rëndësi të veçantë kërkimore e shkencore, sidomos për konstitucionalistët në lidhje me kontrollin kushtetues të tij.

Hetimi administrativ i veprave penale të korrupsionit të kryera nga zyrtarë publik-Av. Ermira DHIMA

images

“Çdo njeri i veshur me pushtet priret të abuzojë me të. . ”(Monteskje)

Një ndër formulat më të suksesshme në funksionimin e demokracisë, ndoshta më e mira që njohim deri më sot është ndarja dhe balanca e pushteteve. Ky parim tashmë është i vjetër në historinë moderne të shteteve, por edhe më i brishti. Për shumë pushteti konsiderohet një sëmundje. Ka shijen e çdo gjëje që vështirë një person apo një grup personash do dëshironte të hiqte dorë. Historia ka treguar se mund të jetë fatal nëse nuk limitohet. Po aq në historinë e njerëzimit njihen sisteme të mira ligjore, ku të gjitha mekanizmat funksionojnë në bazë të rregullave të shkruara dhe miratuara sipas procedurës së kërkuar-askush nuk shkel ligjin, kushdo që e bën dënohet. Gjithsesi, Evropa e Bashkuar e ditëve tona, ajo në të cilën kemi shprehur angazhim dhe dëshirë për t’u bërë pjesë, na mëson se vetëm kaq nuk mjafton. Rregulli i Evropës së sotme është i thjeshtë; ligji duhet të jetë i mirë, sipas disa standardeve të caktuara, të këtë përmbushur disa kritere dhe të jetë i aftë të prodhojë rezultate konkrete në një shtet funksional të së drejtës. Thënë ndryshe, një kompleks ligjesh të mira janë baza dhe garancia për pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit, për një administratë profesionale, të papolitizuar dhe transparente, pra janë baza e “Shtetit ligjor dhe të së drejtës”. Kërcënim serioz për “Shtetin ligjor” përbën pikërisht korrupsioni në llojet dhe format nga më të ndryshmet.

Konventa Europiane për të Drejtat e Njeriut dhe Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë–Erdit Lena

New Picture

 Nocione të përgjithshme mbi marrëdhëniet ndërmjet të drejtës ndërkombëtare dhe legjislacionit shtetëror; Sistemet rregullatore.

Kushtetutat bashkëkohore, si akte juridike themelore të çdo shteti, në tekstin e së cilave përfshihet dhe katalogu i lirive dhe të drejtave të njeriut, angazhohen të përcaktojnë, ndër të tjera, edhe marrëdhëniet reciproke midis të drejtës ndërkombëtare dhe legjislacionit të brëndshëm të atij shteti. Doktrina e së drejtës kushtetuese jep një përgjigje të qartë për sa i takon vëndit që zënë normat e së drejtës ndërkombëtare në hierarkinë e burimeve të brëndshme. Kjo doktrine juridike përcakton dhe sistemet rregullatore që bëjnë të mundur edhe bashkekzistencen e të dy sistemeve të së drejtës. Në teorine e të drejtës kushtetuese njihen dy modele sistemesh që përkufizojnë raportet midis rendit juridik të brëndshëm dhe atij nderkombëtar.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?