Promovo veten tënde ! Boto edhe ti një artikull!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Tag Archives: juridik

Nevoja për një Këshill Shteti apo Këshill Legjislativ?!-Ylli Bufi

bufi

Procesi legjislativ është një proces kompleks ndërveprimi dhe bashkëpunimi të institucioneve të ndryshme që marrin pjesë në hartimin e legjislacionit. Pamvarësisht nga shumëllojshmëria e formave dhe metodave të ndjekura hapat kryesore të këtij procesi janë: hartimi paraprak, konsultimi midis autoriteteve qeveritare, konsultimi me aktorët jashtë qeverisë, diskutimi dhe miratimi nga Këshilli i Ministrave, procedura parlamentare, shpallja nga Presidenti dhe botimi në gazetën zyrtare. Kur flitet për procesin ligjvënës zakonisht nënkuptohet pjesa e procedurës parlamentare. Në fakt, ajo është një hallkë e procesit legjislativ, e lidhur në zinxhir me hallkat e tjera. Pjesa e parë e procesit legjislativ, deri në fillimin e procedurës parlamentare, realizohet nga Këshilli i Ministrave.

Kreu i shtetit në kërkim të identitetit kushtetues-Dr. Arta Vorpsi

images

Përse ky titull? Gjithnjë e më shpesh, më së rralli një herë në pesë vjet, zhvillohen debate politike dhe juridike në Shqipëri lidhur me rolin e kreut të shtetit dhe mënyrën e zgjedhjes së tij në një shtet demokratik. Disa mendojnë se një President me kompetenca të forta është më i përshtatshëm për zgjidhjen e konflikteve politike kur partitë nuk kanë vullnet për të rënë dakord. Disa të tjerë mendojnë se një President, megjithëse pa shumë kompetenca ekzekutive, është më mirë të zgjidhet direkt nga populli, në mënyrë që sovranit të mos I imponohet një President sipas dëshirës së momentit të partive politike më të forta por sipas vullnetit të drejtpërdrejt të zgjedhësve. Ka edhe nga ata që nuk e gjejnë veten të përfaqësuar tek Presidenti kur ai zgjidhet nga gjiri i një force politike të caktuar. Po kështu, të papërfaqësuar bindshëm ndjehen edhe ata persona që nuk dallojnë asnjë përkatësi ose formim politik të Presidentit.

Parimi i kontradiktoritetit dhe procesi penal i të miturit -Francesko Ganaj

1469972_604393509622477_602235552_n

Në këtë  trajtesë të shkurtër jam  munduar të paraqesim një panoramë të shkurtër lidhur me të miturin në procesin penal ,sesi trajtohet ai nga legjislacioni shqiptar ,cilat janë disa nga mangësitë që ka ky legjislacion ,duke e parë edhe në raport me dispozita kushtetuese dhe pjesërisht ligjore të legjislacionit italian  lidhur me mënyrën e modulimit të mardhënieve juridike ku në mes qëndron i mituri si subjekt.Të flasësh për të miturin është paksa e vështire pasi nuk kërkon vetëm njohuri juridike por edhe të fushave të tjera e për këtë jemi kufizuar duke mos u marë me detaje ,specifika ,por paraqitur në vija të përgjithshme disa nocione të cilat ndikojnë ne procesin penal me të mitur ,të domosdoshme këto për një jurist ,studies ,i së drejtës penale për të miturin .

 

Padite-Romina Kali

1181229_1avocats

Që në fillimit e njerëzimit, ekzistonte mbrotja, por  atëhere konsiderohej si fenomen shoqeror dhe jo si fenomen juridik, pra mbrojtja nuk ishte juridike. Supozojmë se edhe vetëmbrojtja që ndërmerrte nje individ për mbrojtjen e një sendi si pjese e natyres ,ndaj te cilit sillej si ndaj sendit si ndaj personave te tretë, edhe pse ajo ishte një fenomen shoqëror ajo nuk përfaqësonte një fenomen të mirëfilltë juridik. Vetëmbrojtja në fillim, nuk ka mundur të jetë një mbrojtje juridike dhe marrëdheniet shoqërore nuk ishin marrëdhënie juridike.

Më pas, me zhvillimet e metëjshme ekonomiko-shoqërore,me sjelljen e individit  ndaj sendeve të përbashketa si sende te veta,pushteti faktik i tij ndaj nje sendi shndërrohet në pushtet juridik,në të drejtë. Ato masa qe konsideroheshin si jo juridike,shndërrohen tashme në mjete juridike për mbrojtjen e të drejtave të tij ndaj sendeve. Këto mjete juridike tani marrin një formë të caktuar,përmbajtje e karakter adekuat krahas zhvillimit të caktuar të marrëdhënive shoqërore. Mbrojtja private,e parregulluar juridikisht  shndërrohet  në mbrojtje juridike ,te  rregulluar juridikisht.[1]

Kuptimi, llojet e masave edukative ndaj të miturve sipas Kodit të Drejtësisë për të mitur të Kosovës- Fadil N. Heta*

155861_4718369644450_399968774_n

Masat edukative përfaqësojnë llojin kryesor të të gjitha masave dhe dënimeve që mund të shqiptohen ndaj kryerësve të mitur të veprave penale në Kodin e drejtësisë për të mitur të Kosovës,janë pikërisht masat edukative.Kjo arsyetohet nga fakti se me këto masa mundësohet që të ushtrohet rehabilitimi,mbrojtja,ndihma dhe edukimi ndaj  të miturve,madje në të shumtën e rasteve pa i izoluar nga mjedisi i deri atëhershëm familjar dhe shoqëror. [1]

E drejta e autorit mbi veprën artistike-Adriana Murrizi*

2367111-445766-juridical-concept-selective-focus-on-metal-part-toned-f-x

Njeriu duke jetuar brenda një materie, brenda një shoqërie njerëzore të mbushur me mendime dhe ide të lira, situata dhe veprime i krijohen brenda vetes përshtypje. Lind dëshira për t’i mbledhur, shpjeguar, klasifikuar, për të formuar me to koncepte të ndryshme dhe së fundmi për t’i shprehur, duke i dhënë një trajtë të caktuar. Nëpërmjet kësaj pune intelektuale ai arrin në një sintezë te përshtypjes, në një unitet të përmbajtes dhe formës tek vepra. Për të transmetuar këtë realitet te të tjerët,autori e ka të nevojshme ta veshë atë me një material të caktua,në mënyre që të ngacmojë perceptimin shqisor të të tjerëve.Bashkëjetesa në vepër e elementit shpirtëror të brendshëm dhe trupëzimit të tij në një material të caktuar, kanë ngacmuar prej kohësh rregullimet ligjore ndërkombëtare.

E drejta për informim si e drejtë themelore e njeriut-Besmir Billa

right-to-information30

 Ky punim diplome ka të bëjë me trajtimin e të drejtës për informim si një nga të drejtat  themelore të individit. Kam zgjedhur të trajtoj këtë temë sepse përbën interes të veçantë për mua si dhe për juristë të tjerë një studim i hollësishëm i kësaj të drejte.Studimi i të drejtës për informim është i rëndësishëm dhe për faktin se në bazë të së drejtës për informim, individët informohen dhe për të drejta të tjera. Informimi i individit për të drejtat e tij, i jep mundësi që të mbrojë në rrugë ligjore në rast se i cënohen këto të drejta. Për të kuptuar më mirë  mjafton që të kujtojmë kohën e regjimit socialist, në të cilën shumë të drejta nuk i njihnim. Një ngjarje e rëndësishme ishte ndryshimi i sistemeve, në të cilën shteti ynë filloi përpjekjet për tu përshtatur me kulturën e shteteve demokratike. Si rezultat i këtyre përpjekjeve përshtatëse, ishin miratimi i një sërë ligjeve që e vinin theksin tek mbrojtja e te drejtave të njeriut. E drejta për informim u parashikua për herë të parë në ligjinnr.7692, datë 31.3.1993 “për dispozitat kryesore kushtetuese” i cili shërbeu si Kushtetutë e përkohshme, për tu parshikuar më pas në Kushtetutën e  vitit 1998.Vetëm në vitin 1999 (e drejta për informim) u rregullua nga një ligj i posaçëm, ligjinr.8503,datë 30.06.1999“për të drejtën e informimit mbi dokumentat zyrtare”.

Ndonëse Shqipëria ishte ndër vendet e para në ballkan që miratoi një ligj të tillë, ajo mbetet ndër vendet e fundit përsa i përketlirisë së informimit. Për të drejtën e informit është shkruar mjaft pak, dhe nuk është punuar në mënyrë serioze nga organet e administratës publike, duke e parë rëndësinë e madhe që ka kjo për individët.

Kushtetuta dhe Konventa e Armëve Kimike-Agron Alibali*

ALeqM5irzA7owqTp9wwM3mmJlZZQVLzlPg

Debati publik lidhur me mundësinë e prurjes dhe shkatërrimit në Shqipëri të arsenalit kimik sirian ngre pyetje lidhur me Konventën e Armëve Kimike dhe raportit të saj me Kushtetutën e Shqipërisë.  Konventa e Armëve Kimike hyri në fuqi në 29 prill 1997 dhe pikërisht atë muaj të vështirë u ratifikua edhe nga Shqipëria. Konventa kurorëzoi përpjekjet shumëvjeçare për kufizimin dhe shkatërrimin përfundimtar të armëve kimike në rruzullin tokësor. Provë e rëndësisë dhe gjithëpranimit të saj është edhe fakti se vetëm 6 shtete në botë nuk e kanë ratifikuar ende atë, dhe pikërisht Izraeli, Birmania, Egjipti, Angola, Koreja e Veriut dhe Sudani i Jugut. Këtu natyrisht nuk numërohet Kosova, që me siguri do ta ratifikojë atë menjëherë sapo të vijnë rrethanat e duhura.

Konventa parashtron detyrime të përgjithshme ndaj shteteve anëtare, ku themelor është shkatërrimi i plotë dhe i verifikueshëm i impianteve të prodhimit si dhe i armëve kimike brenda 10 vjetësh nga hyrja e saj në fuqi, me mundësi shtyrjeje [Neni4.6 dhe 5.8]. Konventa i dha jetë edhe Organizatës për Ndalimin e Armëve Kimike [ONAK], me qendër në Hagë, e cila fitoi sivjet çmimin Nobel të Paqes, dhe që mbahet me kontributet financiare të të gjitha shteteve anëtare.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles
Per Se Kjo Reklame?