Na ndihmo edhe ti !Shkruaj edhe ti një shkrim ! Bashkëpuno!

Në muajin Mars 2011, morëm inciativën për të ndërtuar këtë web-site. E morëm këtë iniciative  si nevoje  e të gjithë studenteve,juristeve,pedagogeve etj për të pasur një bibliotekë   elektronike të pasur  me doktrinë,me jurisprudence. Nisëm   ndërtimin e  këtij web-site  kur konstatuam se  për fat të keq se në vendin tone  nuk ekzitonte një web I mirëfillte  Lexoni Më Tepër »

Tag Archives: Vertetim

Regjistrimi i kandidateve si Asistent Avokat(kriteret,procedura,dokumentet qe duhen)

1181229_1avocats

Regjistrimi i kandidateve per avokat per kryerjen e stazhit te detyruar 1 vjeçar si asistent avokat, prane nje avokati apo zyre avokatie, eshte hapi i pare i rendesishem per plotesimin e proçedurave ligjore per fitimin e titullit te avokatit.

 Regjistrimi i kandidateve si asistent mund te behet vetem pasi kandidati te kete siguruar diplomen e juristit Master Shkencor ose Master Profesional nga fakulteti drejtesise i universiteteve publike dhe jo publike brenda territorit te Republikes se Shqiperise,te akredituara nga Keshilli Kombetar i Akreditimit prane MASH; si dhe diploma ekuivalente sa me siper, te leshuara nga universitetet jashte Shqiperise, te shoqeruara me Deshmi Per Njohje Diplomimi nga Drejtoria e Arsimit Te Larte Dhe Kerkimit Shkencor prane MASH.

Regjistrimi behet prane Dhomes Kombetare te Avokatise te Shqiperise.

Si te perfitoni pensione alternative?

images

Perpos pensionit te pleqerise, i cili sigurohet pasi mbushet mosha e daljes ne pension dhe me minimumi 35 vite te siguruara, ligji njeh te pakten edhe dy lloje pensionesh te tjera, te cilat mund te perfitohen pa i plotesuar keto dy detyrime baze. I pari eshte pensioni i pjesshem i pleqerise dhe i dyti pensioni i reduktuar i pleqerise, te cilet mund te perfitohen duke permbushur disa kushte specifike te parashikuara ne ligj dhe udhezime.

Sipas ligjit “Per Sigurimet Shoqerore” pension te pjesshem pleqerie perfitojne te gjithe ata qe kane mbushur moshen e daljes ne pension duke perfituar pension te plote, por qe nuk mund ta marrin ate per shkak te viteve te pamjaftueshme te punes. Ky lloj pensioni vlen per te gjithe ata qe kane minimalisht 15 dhe maksimumi 35 vite pune. Aktualisht, mosha limit e perfitimit per grate eshte 60 vjeç dhe per burrat eshte 65 vjeç. Ne keto kushte, qytetari aplikon per pension te pjesshem pleqerie duke perfituar vertete pension te plote, por merr per aq vite sa ka derdhur kontribute. Masa e pensionit te pjesshem te pleqerise caktohet si pjese e pensionit te plote te pleqerise dhe llogaritet duke shumezuar shumen e pensionit te plote me kohen e periudhes se sigurimit. Shuma e dale pjestohet me 35 vjet, e cila eshte periudha e sigurimit minimale per te perfituar pension te plote.

Kam mbushur moshën për të dalë në pension. Cilat janë dokumentet që duhet të dorëzoj për përfitimin e pensionit?

Për përfitimin e pensionit, kërkuesi duhet të dorëzojë këto dokumente:

  • çertifikatë personale me fotografi;
  • çertifikatë familjare;
  • librezë pune;
  • vërtetim asistence;
  • vërtetim page dhe kontributi pas datës 1 janar 1994;
  • vërtetim KEMP-i (për pension invaliditeti);
  • çertifikatë vdekjeje (për pension familjar);
  • vërtetim shkolle (për pension familjar);

 

Një shtetase e gjermane, dëshiron që të lidhi martesë me një shtetas shqiptar në Shqipëri. Cila është procedura që duhet ndjekur?

Shtetasja gjermane  në rastin konkret dhe çdo shtetas i huaj duhet që të paraqesë këto dokumenta:

?        çertifikatë lindjeje;

?        vërtetim që provon se nuk ka pengesa ligjore për të lidhur martesë në Shqipëri;

Dokumentet e mësiperme duhet të legalizohen për rastin e shtetases gjermane nga ambasada shqiptare në Gjermani. Për çdo rast është ambasada respektive shqiptare që bën legalizimin e dokumentave të shtetasve të huaj.

 

Dëshiroj që të martohem jashtë shtetit. Cila është procedura që duhet të ndiqet për të realizuar lidhjen e martesës me një shtetas/e të huaj jashtë shteti?

Qytetarët që duan të lidhin martesë jashtë shteti, duhet të marrin një vërtetim me shënimin /I lirë për të lidhur martesë/.  Për marrjen e këtij vërtetimi, ju duhet të dorëzoni pranë Zyrës Juridike të Bashkisë së rrethit tuaj çertifikatën e lindjes me shënimin /për lidhje martese/.

 

 

Cfare Dokumente Duhet Per Rregjistrimin E Automjeteve Dhe Ndryshimi I Pronësisë ?

I Mjetet që futen për herë të parë në Shqipëri
Dokumentat që kërkohen:
1. Dokument hyrje (kufitare)
2. Dokumenti i fitimit të pronësisë me një nga format e mëposhtme:
a. Kontratë e fitimit të pronësisë.
b. Akti i trashëgimnisë për fitimin e pronësisë.
c. Tipi me anë të cilit është fituar pronësia
3. Dokumenti i origjinës së mjetit i lëshuar nga prodhuesi ose agjensia e shitjes e ngarkuar prej tij (origjinale ose e perkthyer dhe e noterizuar).
4. Dokumenti i zhdoganimit të lëshuar nga autoritet shqiptar që nënkupton:
a. Deklaratë Doganore D.A.V. (Origjinal).
b. Urdhër Çlirimi (origjinal)
5. Dokumenti i identifikimit.
6. Vertetim i vendbanimit.
7. Kontroll fizik i mjetit.

Powered by WordPress | Designed by: Dog Groomer | Thanks to Assistant Manager Jobs, Translation Jobs and New York Singles